Shkurt 23, 2024 | Friday

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë promovon transparencën dhe pluralizmin mediatik: Monitorimi i pronësisë së mediave nga BIRN Kosova

Nisma  për Monitorimin e Pronësisë së Medias në Kosovë, e udhëhequr nga BIRN Kosova dhe Regjistri Global i Medias, përfaqëson një përpjekje të lavdërueshme për të trajtuar paqartësinë rreth pronësisë së mediave. Duke nënvizuar zotimin e vet për promovimin e transparencës dhe pluralizmit mediatik, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë luajti një rol të rëndësishëm duke financuar këtë nismë. Në përmbledhjen e mëposhtme, ne falënderojmë hulumtimin e BIRN-it në Kosovë që rezultoi me hapjen e faqes në internet, një iniciativë e mbështetur me krenari nga BE-ja.

Nisma  për Monitorimin e Pronësisë së Medias në Kosovë e financuar nga BE-ja, e udhëhequr nga BIRN Kosova dhe Regjistri Global i Medias, përfaqëson një përpjekje të lavdërueshme për të trajtuar paqartësinë rreth pronësisë së mediave. 

Në fund të dhjetorit 2023, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN) Kosovë lansoi në internet faqen e Monitoruesit të Pronësisë së Medias për Kosovën, si pjesë e një projekti rajonal për monitorimin e pronësisë së medias të realizuar në bashkëpunim me Regjistrin Global të Medias. Kjo nismë bazohet në përpjekjet e tyre të vazhdueshme e cila nisi prej vitit 2015 me lansimin e një mjeti për hartëzim të bazës së të dhënave të qasshme nga publiku.

Ngjarja e lansimit në Prishtinë tërhoqi një audiencë të larmishme, duke përfshirë përfaqësues nga institucionet e Kosovës, shoqëria civile, ekspertë të mediave, akademia dhe misionet diplomatike. Kjo ceremoni shërbeu si një forum vendimtar për palët e interesuara të përkushtuara për t’i adresuar sfidat e pronësisë dhe transparencës së mediave në Kosovë. Në vend që të shërbejë thjesht si bazë e të dhënave, faqja në internetit e MOM prezanton një hartë të mjedisit mediatik, duke përfshirë aspektet ligjore dhe rregullatore, si dhe karakteristikat historike, demografike dhe teknologjike.  

Duke nënvizuar zotimin e vet për promovimin e transparencës dhe pluralizmit mediatik, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë luajti një rol të rëndësishëm duke financuar këtë iniciativë. Mbështetja e BE-së përputhet me përpjekjet më të gjera për t’i forcuar vlerat demokratike dhe për të siguruar një qytetari të informuar. 

Ky bashkëpunim thekson rëndësinë e partneriteteve ndërkombëtare në adresimin e sfidave që lidhen me pronësinë e medias dhe promovimin e praktikave të përgjegjshme mediatike. Vlen të përmendet se e njëjta nismë monitoruese u ndërmor në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, duke reflektuar një zotim rajonal për rritjen e transparencës së medias. Përpjekja e koordinuar përtej kufijve nënkupton një qëndrim kolektiv për t’i adresuar sfidat e përbashkëta dhe për të nxitur një mjedis mediatik që mbështet parimet demokratike.

Ambasadori Szunyog, i cili mori pjesë në lansimin e faqes tha, “Kjo nismë nënvizon dedikimin tonë ndaj një mjedisi mediatik të rrënjosur në transparencë, diversitet dhe parimet e demokracisë. Është një hap vendimtar drejt një peizazhi të përgjegjshëm dhe të informuar mediatik.”

Duke hartuar strukturat e pronësisë dhe duke kryer një vlerësim cilësor, MOM hedh dritë mbi rreziqet ndaj pluralizmit mediatik, veçanërisht në kontekstin e përqendrimit të audiencës dhe masave mbrojtëse rregullatore. Përqendrimi i iniciativës në media të ndryshme dhe bashkëpunimi me specialistë kombëtarë i shton vlerë gjetjeve të saj, duke ofruar një kuptim të nuancuar të peizazhit mediatik.

Në kombinim me nismën MOM, e publikuar së fundmi Studimi i dezinformimit në Kosovë  thekson qasjen e shumanshme të ndërmarrë nga Zyra e BE-së në Kosovë për të adresuar sfidat në peizazhin mediatik. Studimi, i fokusuar në dezinformim, plotëson përpjekjet e MOM duke shqyrtuar kontekstin më të gjerë të shpërndarjes së informatave. Së bashku, këto iniciativa pasqyrojnë një strategji gjithëpërfshirëse dhe përpjekjet e organizatave mediatike të Kosovës për të rritur integritetin e mediave, për të luftuar dezinformimin dhe për të forcuar themelet e një shoqërie të mirinformuar në Kosovë.