септембар 30, 2017 | субота

Share This Post With:

Creative Europe Programme – Presentation

od Dominique Thiange - Konsultant o Kulturnoj Industriji

KREATIVNA EVROPA (2014-2020)
____________________________________

Potprogram za kulturu

PODRŠKA za
EVROPSKE PROJEKTE SARADNJE 2018.
i za
PROJEKTE SARADNJE U VEZI SA EVROPSKOM GODINOM KULTURNE BAŠTINE 2018.

Kreativna Evropa je okvirni program Evropske komisije za davanje podrške kulturnom i audiovizuelnom sektoru. Nakon prethodnog Kulturnog programa i MEDIA programa, Kreativna Evropa, sa budžetom od 1,46 milijardi evra (9 % više nego kod ranijih programa), podržaće kulturni i kreativni sektor u Evropi.

Pokrenut januara 2014. godine, program Kreativna Evropa sadrži potprogram za kulturu, koji obezbeđuje sredstva za kulturni i kreativni sektor, kao i potprogram za MEDIJE, a ulaže u film, televiziju, nove medije i igre.

Evropska komisija je odgovorna za realizaciju programa. Izvršna agencija za prosvetu, audiovizuelni sadržaj i kulturu (EACEA) upravlja potprogramima za kulturu i medije u ime Evropske komisije i pod njenom kontrolom.

Program traje 7 godina (2014-2020)

Sredstva se nude za sledeće:

 • Razvoj evropskih filmova, TV programa i igara
 • Podela i promovisanje evropskih filmova, festivala, mreža bioskopa
 • Obuka za kulturne i kreativne radnike/umetnike
 • Književni prevod
 • Prekogranična saradnja

Šta još podržava Kreativna Evropa? 
Kroz program Kreativna Evropa, Evropska unija podržava različite inicijative i nagrade, sa ciljem da se naglasi izuzetnost i podigne svest o evropskoj kreativnosti i baštini:
– Evropske prestonice kulture
– Evropski dani baštine
– Nagrada Evropske unije za kulturnu baštinu / Europa  Nostra Awards
– Nagrada Evropske unije za savremenu arhitekturu / Mies van der Rohe Award 
– Evropska etiketa baštine
– Evropske nagrade za kršioce granica
– Nagrada Evropske unije za književnost

U potprogramu za kulturu, Kosovo ispunjava uslove za sledeće

 • Podrška za projekte saradnje
 • Podrška za projekte književnog prevoda

Trenutno postoji godišnji poziv za podnošenje predloga za

 • PROJEKTE SARADNJE (kategorija 1 i 2)

Rok: 18.01.2018. god.  

Postoji dodatni, jednokratni poziv za podnošenje predloga za 2018. god. o:

 • PROJEKTIMA SARADNJE U VEZI SA EVROPSKOM GODINOM KULTURNE BAŠTINE 2018 (kategorija 3)

Rok: 22.11.2017. god.  

PROJEKTI SARADNJE

ČEMU SLUŽE?

Da se podrži kapacitet evropskog kulturnog i kreativnog sektora da funkcioniše transnacionalno i međunarodno. Da se promoviše promet kulturnih i kreativnih radova i mobilnost kulturnih i kreativnih aktera, posebno umetnika, transnacionalno.  Takođe, imaju cilj da unaprede pristup evropskim kulturnim i kreativnim radovima i da prošire svoj domet do novih i većih publika.

Pored toga, doprinose inovacijama i kreativnosti na polju kulture.

 • PROJEKTI SARADNJE

Dostupne su dve kategorije u okviru postojećeg godišnjeg budžeta:

Kategorija 1: Mali projekti saradnje (Coop1)
Projekti koji obuhvataju lidera projekta i najmanje dvoje drugih partnera, najmanje 3 partnerske organizacije iz 3 različite zemlje koje ispunjavaju uslove.
Partneri mogu da se prijave za grant do 200.000 € (najviše 60 % od ukupnog budžeta za projekat). 

Kategorija 2: Veliki projekti saradnje (Coop2)
Projekti koji obuhvataju lidera projekta i najmanje petoro drugih partnera, najmanje 6 partnerskih organizacija iz 6 različitih zemalja koje ispunjavaju uslove;
Partneri mogu da se prijave za grant do 2 miliona evra (najviše 50 % od ukupnog budžeta za projekat).

 • Ciljevi i prioriteti

Glavni ciljevi su:

 1. Ojačati kapacitet evropskog kulturnog i kreativnog sektora da funkcioniše transnacionalno i međunarodno i da promoviše transnacionalni promet kulturnih i kreativnih radova.
 2. Da doprinese razvoju publike angažovanjem na novim i inovativnim načinima sa publikom i da unapredi pristup kulturnim i kreativnim radovima u Uniji, sa posebnim fokusom na decu, mlade, lica sa invaliditetom i nedovoljno zastupljene grupe.
 3. Da doprinese inovaciji i kreativnosti na polju kulture, na primer, kroz isprobavanje novih poslovnih modela i promovisanje inovativnih prelazaka na druge sektore.

Prioriteti podrške za evropske projekte saradnje su sledeći:

 • Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i radnika sa ciljem da se promovišu kulturne razmene, međukulturni dijalog i razumevanje kulturne raznolikosti i društvena inkluzija.
 • Razvoj publike znači približavanje ljudi kulturi. Znači unapređenje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim radovima i materijalnoj i nematerijalnoj kulturnoj baštini i produženi pristup kulturnim radovima za nedovoljno zastupljene grupe, uključujući i izbeglice.
 • Negovanje izgradnje kapaciteta kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i isprobavanju novih i inovativnih modela prihoda, upravljanja i marketinga za kulturne sektore, posebno u pogledu digitalne promene, i razvoju novih veština za kulturne radnike.
 • Unapređenje međukulturnog dijaloga, promovisanje zajedničkih vrednosti EU i uzajamno razumevanje i poštovanje drugih kultura, čime se doprinosi društvenoj integraciji migranata i izbeglica.

 

 • Za koga su ova sredstva?

 

 • Kreativne, kulturne organizacije i organizacije zadužene za baštinu koje rade u bilo kom obliku umetnosti, kao što su vizuelna umetnost, ples, pozorište, književnost, izvođenje, muzika, baština, arhitektura, dizajn, cirkus, festivali, zanat i moda. Ovo obuhvata visokoškolske ustanove, lokalne organe vlasti, društvena preduzeća, humanitarne organizacije i kompanije koje se bave kulturnim i kreativnim sektorom.
 • Kandidati (vođa projekta i partneri) moraju da budu aktivni u kulturnom i kreativnom sektoru i da budu zakonito osnovani u jednoj od zemalja koje učestvuju u potprogramu za kulturu u okviru programa Kreativna Evropa.

I vođa projekta i partneri moraju da budu u stanju da dokažu da postoje kao zakonski subjekat, u roku predviđenom za dostavljanje podnesaka.

 • Samo vodeća organizacija mora da bude zakonito uspostavljena najmanje dve godine pre isteka roka.
 • Pojedinci nemaju pravo da se prijave za grant.

 

 • PROJEKTE SARADNJE U VEZI SA EVROPSKOM GODINOM KULTURNE BAŠTINE 2018.

Rok za podnošenje: 22.11.2017. god. do 11.00 časova po GMT-u

 • Ciljevi i prioriteti

Glavni cilj podrške za evropske projekte saradnje u vezi sa Evropskom godinom kulturne baštine 2018. jeste da se odrazi svrha Evropske godine kulturne baštine 2018 (EYCH 2018), a koja je da se podstakne razmena i cenjenje evropske kulturne baštine kao zajedničkog resursa, da se podigne svest o zajedničkoj istoriji i vrednostima, i da se pojača osećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru

U tom kontekstu, dva cilja podrške za evropske projekte saradnje u vezi sa EYCH 2018 obuhvataju sledeće:
(1) Pojačati osećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru;
(2) Promovisati kulturnu baštinu kao izvor inspiracije za umetničke savremen kreacije i inovacije, i jačanje interakcije između sektora kulturne baštine i drugih kulturnih i kreativnih sektora.

 • TRAJANJE

Maksimalno trajanje projekta je

 • Za kategoriju 1: 48 meseci
 • Za kategoriju 2: 48 meseci
 • Za kategoriju 3: 24 meseci

 

 • VREMENSKI ROK

 

 1. Manji projekti saradnje (kategorija 1)

Objavljivanje poziva za podnošenje predloga: Sep 2017. god.
Rok za dostavljanje predloga: 18.01.2018. god.
Period ocenjivanja: 6 meseci
Obaveštavanje kandidata: Jun 2018. god.
Zaključivanje ugovora o grantu: Jul-sep 2018. god.
Datum početka akcije: Maj do decembra 2018. god.

 1. Veći projekti saradnje (kategorija 2)

Objavljivanje poziva za podnošenje predloga: Sep 2017. god.
Rok za dostavljanje predloga: 18.01.2018. god.
Period ocenjivanja: 6 meseci
Obaveštavanje kandidata: Jun 2018. god.
Zaključivanje ugovora o grantu: Jul-sep 2018. god.
Datum početka akcije: Jun do decembra 2018. god.

 1. Projekti saradnje u vezi sa Evropskom godinom kulturne baštine 2018 (kategorija 3)

Objavljivanje poziva za podnošenje predloga: Sep 2017. god.
Rok za dostavljanje predloga: 22.11.2017. god.
Period ocenjivanja: 6 meseci
Obaveštavanje kandidata: aprila 2018.
Zaključivanje ugovora o grantu: Maj – jul 2018. god.
Datum početka akcije: Od januara do septembra 2018. god.

 

 • Finansijski doprinos EU

Finansijski doprinos ne sme da bude veći od

 • za kategoriju 1: 60 % prihvatljivih troškova
 • za kategoriju 2: 50 % prihvatljivih troškova
 • za kategoriju 3: 60 % prihvatljivih troškova.

 

 • Partneri

Kako možete da se sastanete sa partnerima sa kojima ćete sarađivati?

 • Pohađajte događaje povodom umrežavanja (IETM, Culture Action Europe, itd.), festivale i konferencije sa međunarodnom ili evropskom temom
 • Pretražujte baze podataka projekata koji su finansirani a koji pripadaju službama programa Kreativna Evropa: Austrija, Italija, Poljska, Srbija, Slovenija, Francuska, Belgija…
 • Pridružite se grupi Kreativna Evropa na LinkedIn-u gde organizacije razmenjuju ideje, projekte i traže nove partnere

PROČITAJTE JOŠ

 • Poziv za podnošenje predloga EACEA 32/2017: Podrška za evropske projekte saradnje 2018. god.

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/1._call_notice_eacea_32_2017- culture-ce-2018_en.pdf

 • Poziv za podnošenje predloga EACEA 35/2017: Podrška za evropske projekte saradnje u vezi sa Evropskom godinom kulturne baštine 2018.

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._call_notice_eacea_35_2017- culture-ce-2018_en_.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en

Kreativna Evropa na Facebook-u

Kreativna Evropa na Twitter-u