30 April, 2015 | Cetvrtak

Kreativna Evropa

Kultura i stvaralaštvo čine srce evropskog projekta. Kultura oblikuje naše identitete, težnje i kako se odnosima jedni prema drugima i svetu, oblikujući mesta i predele u kojima živimo i način na koji živimo svoj život. Brz razvoj tehnologije stvara i prilike i izazove za sektor kulture i stvaralaštva u Evropi. Evropska unija (EU) je posvećena pomaganju onima koji rade u ovim sektorima – od lokalnih zajednica koje slave svoje kulturno nasleđe do producenata nagrađivanih filmova – kako bi prigrlila nadolazeće šanse i prevazišla postojeće prepreke. Kulturna raznolikost je prednost EU, ali jezičke i kulturne razlike vode do komadanja tržišta. Sektor kulture se suočava sa različitim problemima i izazovima na međunarodnom nivou u smislu promocije prekogranične mobilnosti, podsticanja transnacionalne komunikacije i negovanja dijaloga između kultura.

Programi kao što je Kreativna Evropa teže povećanju našeg kulturnog nasleđa podrškom prekograničkih projekata iz kulture, kao što su aktivnosti saradnje, platforme i mreže, kao i projekti književnog prevoda. Kreativna Evropa takođe dopunjuje nacionalne fondove za jačanje evropske kinematografije, povećanje promocije novih filmova i za bolju konkurentnost audio-vizuelnog sektora. Kako bi postigla rezultate u oblasti kulture, Evropa se oslanja na čvrsta partnerstvu između svih aktera, uključujući i države članice, regione, kulturne organizacije i ostale kulturne poslenike. Na primer, projekti za šire društvene slojeve za povećanje kulturnog turizma ili urbanu regeneraciju u područjima važnim za kulturu ili podrška distribuciji nezavisnih filmova – svi ovi i mnogi drugi ciljevi se najbolje postižu kada organizacije na različitim nivoima udruživanjem svojih napora i resursa.

EU neguje kulturnu saradnju sa pojedinačnim zemljama van EU, kao i sa regionalnim i međunarodnim organizacijama. Od usvajanja Evropske agende za kulturu, kultura se sve više posmatra kao strateški faktor od političkog, socijalnog i ekonomskog značaja koji doprinosi ciljevima spoljne politike.

Evropski fond za regionalni razvoj je od 2007. godine izdvojio 3,3 milijarde evra za zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa, 2,2 milijarde evra za razvoj kulturne infrastrukture i 555 miliona evra za podršku kulturnim uslugama.

Imajući u vidu ovaj kontekst, „Kultura za sve“ je uspešan projekat Kancelarije EU na Kosovu za pružanje veće i dugoročne strateške podrške sektoru kulture. Kao takav, projekat donosi stvarnu razliku kulturnim akterima i poslenicima, jer je uspostavio izvor predvidivog finansiranja, pružajući vrednu podršku kulturnim dešavanjima. Štaviše, podrškom kulturnim dešavanjima i inicijativama manjeg obima širom Kosova, projekat dopire do najširih slojeva, promovišući kulturnu različitost, inovacije i stvaralaštvo.

Inicijativama, kao što su promocija urbanih umetničkih intervencija u različitim gradovima, studijske posete i jačanje kapaciteta kulturnih poslenika, projekat doprinosi da se u značajnoj meri povećaju inovativnosti i stvaralaštvo u sektoru kulture na Kosovu, zajedno sa promocijom ključne uloge prisustva EU na Kosovu među mladim umetnicima i uspostavljanjem održive mreže kulturnih aktera.