1 Juni, 2021 | Utorak

Digitalna rešenja su neophodna za kosovski obrazovni sistem – Antigona Uka

Pandemija je otkrila da obrazovni sistemi većine zemalja uglavnom nisu bili spremni da obezbede kontinuitet inkluzivnog obrazovanja za sve. Čak i pre pandemije COVID-19, svet se suočavao sa poteškoćama u obezbeđivanju obrazovanja kao osnovnog ljudskog prava za svu decu (UN, 2020). Pandemija je dovela do dubljih problema globalnog obrazovanja, “isključivanjem oko 1,53 milijarde učenika iz škola”, što je zahvatilo 87,6 posto učenika širom sveta (Education Cannot Wait, 2020). Prema Ministarstvu prosvete i nauke (MPN, 2020), na početku zaključavanja u martu 2020. godine, oko 32 hiljade preduniverzitetskih studenata, ili približno 11 procenata ukupne populacije preduniverzitetskih studenata, nije imalo nikakav pristup obrazovanju na daljinu na Kosovu. Izvešteno je da je još četrnaest hiljada učenika propustilo obrazovanje uglavnom zbog nedostatka digitalnih uređaja ili internet infrastrukture. Nepohađanje obrazovanja ima ozbiljne posledice, kako na ličnom tako i na kolektivnom nivou.

Štaviše, pandemija Covid-19 podstakla je mnoge zemlje da traže rešenja za pružanje obrazovanja na daljini svim studentima. Neki su koristili tradicionalne medije, kao što su TV i radio, dok su drugi koristili savremenije metode kao što su onlajn učionice i druge mrežne platforme. Ova razlika u pristupima zaoštrila je podelu u pristupu obrazovanju među zemljama. Iako su neke zemlje mogle da pružaju obrazovanje koristeći sofisticiranu tehnologiju, deca u drugim državama doživljavaju rezultate velike digitalne podele.

Kako bi podstakli pozitivne promene u društvu, posebno u obrazovnom sektoru, još 2016. godine, sa grupom mladih entuzijasta u obrazovanju i tehnologiji, pokrenuli smo inicijativu za učenje na mreži na Kosovu – pod nazivom Meso Online, trenutno poznat kao Kosovski centar za edukaciju na daljinu; čiji je cilj bio da diverzifikuje sredstva i alternative nastave i učenja od tradicionalnog do mešovitog učenja. Apsolutno nismo predvideli da će doći do pandemije, ali smo sa sigurno znali da je digitalno doba ono koje zahteva digitalna rešenja. Kao nezavisna grupa aktivista još 2016./17 godine, organizovali smo sastanke sa zajednicama, studentima, ankete i razvili mrežne tutorijale koji će kasnije postati okosnica našeg postojanja. Digitalna rešenja su bila malo ili nimalo iskorišćena u kosovskim javnim obrazovnim postavkama pre pandemije, i stoga smo čvrsto verovali da je to pitanje sa kojim bi trebalo da se pozabavimo i podignemo svest o njemu.

Kako digitalizacija obrazovnog sektora ostaje enigma za većinu aktera u obrazovanju na Kosovu, cilj nam je da pružimo osnovu za kontekst politike i praktična rešenja za zemlju.  Naš pristup problemu se sastoji od kontekstualizacije praksi virtuelnog učenja u vodećim zemljama. Uvek mora da krene odnekud, i dok razumemo barijere i skepticizam transformacija u obrazovnom sektoru – mi takođe služimo kao centar koji informiše obrazovanje, kao i širu zajednicu o tome gde trebamo krenuti kako bi se sector pokrenuo.

Borba protiv digitalne podele prvi je preduslov za omogućavanje jednakog virtuelnog okruženja za učenje za sve. Stoga se KCDE vratio u punoj snazi sa programom nazvanim ConnectEd (Connect Education) čiji je cilj registracija i premošćivanje digitalne podele. Naši napori da omogućimo takvo okruženje predstavljaju odskočnu dasku ka integraciji digitalnih i virtuelnih rešenja u javnom obrazovnom sektoru.

Antigona Uka – Izvršni direktor, Kosovski centar za obrazovanje na daljinu