23 Februar, 2024 | Petak

Kancelarija Evropske unije na Kosovu promoviše transparentnost i pluralizam medija: Monitoring medijskog vlasništva od strane BIRN Kosovo

Inicijativa za monitoring vlasništva nad medijima na Kosovu, koju predvode BIRN Kosovo i Globalni medijski registar, predstavlja hvale vredan napor da se uhvati u koštac sa nejasnoćama oko vlasništva nad medijima. Podvlačeći svoje obavezivanje promovisanju medijske transparentnosti i pluralizma, Kancelarija Evropske unije na Kosovu odigrala je važnu ulogu finansiranjem ove inicijative. U informativnoj prezentaciji ispod pozdravljamo istraživanje BIRN Kosova, koje je rezultiralo pokretanjem veb stranice, inicijative koju s ponosom podržava EU.

Inicijativa za monitoring medijskog vlasništva na Kosovu koju finansira EU, a predvode BIRN Kosovo i Globalni medijski registar, predstavlja hvale vredan napor da se uhvati u koštac sa nejasnoćama oko vlasništva nad medijima.

Krajem decembra 2023. godine, Balkanska istraživačka mreža (BIRN) Kosovo pokrenula je veb stranicu Monitoring medijskog vlasništva za Kosovo, kao deo regionalnog projekta monitoringa vlasništva nad medijima koji se sprovodi u saradnji sa Globalnim medijskim registrom (GMR). Ova inicijativa se zasniva na istraživanju GMR-a koje je počelo 2015. godine lansiranjem javno dostupnog alata za mapiranje baze podataka.

Događaj lansiranja u Prištini privukao je raznoliku publiku, uključujući predstavnike kosovskih institucija, civilnog društva, medijskih stručnjaka, akademske zajednice i diplomatskih misija. Ova ceremonija je poslužila kao ključni forum za zainteresovane strane posvećene rešavanju izazova vlasništva nad medijima i transparentnosti na Kosovu. Umesto da jednostavno služi kao baza podataka, veb stranica MOM izrađuje mapu medijskog okruženja, obuhvatajući pravne i regulatorne aspekte, kao i istorijske, demografske i tehnološke karakteristike.

Podvlačeći svoju posvećenost promovisanju medijske transparentnosti i pluralizma, Kancelarija Evropske unije na Kosovu (EUOK) je odigrala važnu ulogu finansiranjem ove inicijative. Podrška EU je u skladu sa širim naporima da se ojačaju demokratske vrednosti i obezbedi informisanost građana.

Ova saradnja naglašava značaj međunarodnog partnerstva u adresiranju izazova u vezi sa medijskim vlasništvom i promovisanju odgovornih medijskih praksi. Važno je napomenuti da je ista inicijativa za monitoring preduzeta u svim zemljama Zapadnog Balkana, što odražava regionalnu posvećenost jačanju medijske transparentnosti. Koordinirani napori preko granica označavaju kolektivni stav za adresiranje zajedničkih izazova i negovanje medijskog okruženja koje podržava demokratske principe.

Ambasador Sunjog, koji je prisustvovao otvaranju veb stranice, izjavio je: „Ova inicijativa naglašava našu posvećenost medijskom okruženju zasnovanom na transparentnosti, raznolikosti i principima demokratije. To je ključni korak ka odgovornom i informisanom medijskom okruženju.”

Mapiranjem vlasničke strukture i sprovođenjem kvalitativne procene, MOM baca svetlo na rizike po medijski pluralizam, posebno u kontekstu koncentracije publike i regulatornih zaštitnih mehanizama. Fokus inicijative na različite medijske kuće i saradnja sa nacionalnim stručnjacima dodaju dubinu njenim nalazima, pružajući nijansirano razumevanje medijskog pejzaža.

U kombinaciji sa inicijativom MOM, nedavno objavljena studija dezinformacija na Kosovu naglašava višestruki pristup EUOK-a da bi se suočilo sa izazovima u medijskom okruženju. Studija, koja se fokusira na dezinformacije, dopunjuje napore MOM-a ispitivanjem šireg konteksta širenja informacija. Zajedno, ove inicijative odražavaju sveobuhvatnu strategiju i napore kosovskih medijskih organizacija da poboljšaju integritet medija, bore se protiv dezinformacija i ojačaju temelje dobro informisanog društva na Kosovu.