17 Mart, 2016 | Cetvrtak

Evropska unija promoviše aktivni civilni dijalog

Građani su srce evropskog projekta i očekuje se da koriste svoja prava kao građani države članice Evropske unije i da takođe nađu načine da budu uključeni u evropsku politiku i da oblikuju političku agendu EU.

Evropski ekonomsko-socijalni komitet je u svom govoru o očekivanjima za učešće civilnog društva u primeni post-2015 agende održane u sedištu UN naglasio ključnu ulogu civilnog društva u držanju vlade odgovornom i da nas pritiska dalje ka održivom razvoju.

Evropska komisija je veoma zahvalna na ulozi koju Evropski ekonomsko-socijalni komitet ima u povezivanju grupe aktera sa institucijama EU zarad razmene mišljenja i doprinosa debatama i političkim procesima.

Dobar deo dijaloga je obuhvaćen programom „Evropa za građane“, koji je u skladu sa članom 11(2) Sporazuma o Evropskoj uniji koji predviđa da institucije moraju održavati otvoren, transparentan i redovan dijalog sa predstavnicima udruženja i civilnog društva, i shodno članu 10 Uredbe Saveta o osnivanju programa „Evropa za građane“ u periodu 2014-2020.

 

Neki od opštih ciljeva programa Evropa za građane 2014-2020 su:

  • doprineti da građani razumeju Uniju, njenu istoriju i različitost;
  • negovati evropsko državljanstvo i poboljšati uslove za građansko i demokratsko učešće na nivou Unije;
  • povećati svest o sećanju, zajedničkoj istoriji i vrednostima Unije i cilju Unije, kako bi se promovisao mir, vrednosti Unije i blagostanje njenih građana stimulativnim debatama, razmišljanjem i razvojem mreža;
  • ohrabriti demokratsko i građansko učešće građana na nivou Unije, razvojem razumevanja građana o procesima kreiranja politike Unije i unapređenjem prilika za društveno i međukulturno angažovanje i volontiranje na nivou Unije.

 

Program Evropa za građane kao još jedan svoj prioritet za 2015. godinu smatra svoje angažovanje u tekućoj debati o Evropskoj uniji u vremenima ekonomske krize i nakon evropskih izbora od maja 2014. godine, kada postoji potreba da se dalje produbi debata o budućnosti Evrope, o tome kakvu Evropu građani žele, takođe stimulisanjem novih vidova građanskog učešća uz jačanje postojećih. Međutim, takve debate ne bi trebalo da budu ograničene na građane koji su već zainteresovani za ideju Evropske unije, već doseći građane koji dosad nisu bili uključeni, ili koji odbijaju Uniju ili sumnjaju u njena dostignuća.

 

EU je od 2010. godine podržala organizacije civilnog društva na Kosovu sa više od 8 miliona evra iz tri različita instrumenta za civilno društvo:

  • Program za civilno društvo podržava razvoj civilnog društva za aktivno učešće u javnim debatama o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnom uključivanju i vladavini prava, i gradi njihove kapacitete da utiču na procese kreiranja politike i odlučivanja.
  • Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava podržava inovativne akcije organizacija civilnog društva u oblasti ljudskih prava i demokratije, radi povećanja poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, i jačanja uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskim reformama.
  • Šema donacija EU za Sever podržava socijalno-ekonomski razvoj severnog Kosova preko poboljšanja osnovne opštinske infrastrukture i samim tim direktnim uticajem na smanjenje nezaposlenosti, jačanje poljoprivrede, životnu sredinu, firme i sektor civilnog društva, sa ciljem poboljšanja ekonomske situacije, socijalne kohezije, integracije i saradnje.

 

Neki od najistaknutijih projekata dodeljenih u okviru ova tri instrumenta za civilno društvo su rad na vitalnim pitanjima za socijalno-ekonomski razvoj Kosova koja obuhvataju teme poput jačanja civilnog društva da učestvuje delotvorno u procesima kreiranja politike i odlučivanja preko dijaloga sa vladinim institucijama i jačanje uloge ženskih organizacija civilnog društva u promociji ljudskih prava i političkog učešća žena. Donacije za civilno društvo su takođe promovisale poboljšanje kapaciteta mladih i akcije za promene.  U okviru šeme donacija EU za sever je izdvojeno puno sredstava za socijalno uključivanje severnih opština i javno-građanska socijalna partnerstva. Ostale komponente EU podrške za civilno društvo obuhvataju promociju kulture preko muzičkih i umetničkih događaja sa ciljem ponovnog ostvarivanja veza i poverenja između zajednica koje žive na Kosovu.