29 Januar, 2024 | Ponedeljak

Uključivo Kosovo

od Dukađina Keljmendija, HandiKOS

Projekat Inkluzivno Kosovo, finansiran od strane EU, koji je implementirao HandiKOS i njegovi partneri tokom petogodišnjeg perioda, intervenisao je u različitim oblastima sa ciljem poboljšanja uslova i prava osoba sa invaliditetom na Kosovu. U blogu u nastavku, Dukađin Keljmendi iz HandiKOS-a ističe neka od glavnih dostignuća projekta, koji je ojačao položaj osoba sa invaliditetom na Kosovu, intervencijama putem zagovaranja u lokalnim i centralnim institucijama, obrazovanja i direktne ravnopravne podrške osobama sa invaliditetom na Kosovu.

Tokom dugog niza godina na Kosovu postignut je mali napredak u unapređenju prava osoba sa invaliditetom. Ograničena podrška, neadekvatne zdravstvene usluge i loša dostupnost postojećim uslugama učinili su društvenu integraciju za ove ljude pravim izazovom. Neadekvatna primena postojećeg zakonodavstva i politika, kao i nedostatak tačnog pravnog okvira koji štiti prava osoba sa invaliditetom, zaustavljaju inkluzivno planiranje i budžetiranje za odgovarajuće intervencije i pružanje usluga.

Projekat Inkluzivno Kosovo, koji finansira EU, čvrsto je utemeljen na pristupu zasnovanom na ljudskim pravima koji ima za cilj podizanje svesti da osobe sa invaliditetom ne treba da se posmatraju kao objekti dobročinstva, primaoci socijalne pomoći ili kao osobe svedene na svoj invaliditet, već kao aktivni i ravnopravni članovi društva sa sopstvenim legitimnim pravima. S tim u vezi, ključne javne institucije, kao nosioci dužnosti čija je odgovornost promocija i zaštita prava osoba sa invaliditetom, bile su ciljane tokom čitave implementacije projekta.

U cilju promovisanja inkluzivnog društva, u kojem osobe sa invaliditetom ostvaruju svoj puni potencijal i žive dostojanstvenim životom kao ravnopravni građani, HandiKOS je 1. januara 2019. godine u partnerstvu sa Udruženjem gluvih Kosova (KAD), Udruženjem slepih Kosova (KAB), Partnerstvo za osobe sa invaliditetom Finska (Disability Partnership Finland -DPF), Udruženjem “Threshold” iz Finske i pridruženim entitetom – Kosovskim forumom invalidnosti (KDF), započeli su implementaciju projekta Inclusive Kosovo / Inkluzivno Kosovo koji finansira EU.

Dok je uloga HandiKOS-a i drugih kosovskih partnera u projektu, kao snažnih aktera u kosovskom civilnom društvu, bila da ojačaju kapacitete sektora osoba sa invaliditetom, zagovarajući uključivanje invalidnosti i promovišući osoba sa invaliditetom (OOS), uloga finskih partnera je bila da pruži tehničke savete, ekspertizu i direktnu podršku kosovskim organizacijama za osobe sa invaliditetom u organizacionoj demokratiji, zagovaračkom radu i pristupačnosti.

Projekat je imao za cilj da utiče na pitanja invalidnosti na Kosovu sa glavnim ciljem promovisanja i negovanja inkluzivnog društva. Da bi se postigao ovaj rezultat, između ostalog, bilo je važno obezbediti dostupnost podataka o pitanjima invalidnosti, koje bi bile korisne javnim institucijama i OOOS-ima da iskoriste za planiranje, praćenje i uključivanje inicijativa specifičnih za osobe sa invaliditetom.

Tokom pet godina implementacije, projekat je radio u tri glavne oblasti: mapiranje situacije osoba sa invaliditetom na Kosovu; aktivnosti zastupanja sa relevantnim javnim akterima, i direktne  aktivnosti koje rade direktno sa osobama sa invaliditetom.

Izveštaj o istraživanju “Kako stoji Kosovo po ovom pitanju?”

Polazeći od nedostatka pouzdanih i ažuriranih podataka o trenutnom zakonodavstvu koje promoviše i štiti prava osoba sa invaliditetom na Kosovu, prva akcija projekta je bila sprovođenje istraživačke studije koja je sagledavala položaj Kosova u odnosu na međunarodne standarde o pitanjima invalidnosti, Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i pravno nasleđe Evropske unije (Acquis Communautaire), u odgovarajućim oblastima.

Istraživačka studija je razmatrala međunarodne standarde invalidnosti kodifikovane u relevantnim konvencijama i pravnim aktima kroz sledeće kategorije: 1. Pravo na život i pravdu, 2. Nezavisnost, privatnost, porodica i život u zajednici, 3. Pristupačnost, 4. Obrazovanje, 5 Sloboda, zaštita od torture, integritet i mobilnost, 6. Jednakost, nediskriminacija (žene i deca), 7. Zdravstvo, 8. Zapošljavanje i socijalna zaštita, 9. Javno učešće, 10. Statistika i međunarodna saradnja.

Nalazi istraživanja su pokazali da je manje od jedne trećine (30,72%) procenjenih međunarodnih obaveza (standarda) u oblasti invalidnosti u potpunosti prevedeno u kosovsko zakonodavstvo. Preostale obaveze su delimično rešene (50,00%) i nedostaju standardne (19,28%) kategorije procene. Pristupačnost ostaje najizazovnija kategorija, sa samo 6,77% standarda koji su u potpunosti uključeni u zakonodavstvo. Utvrđeno je da učešće javnosti, statistika i međunarodna saradnja nemaju standard od 60% do 100%. Treba imati u vidu da je sveukupno većina obaveza (standarda) ocenjena kao „Delimično ispunjena“ (50%). To znači da polovina procenjenih standarda, iako su deo kosovskog zakonodavstva, ne uspevaju u potpunosti da prevedu odgovarajuće standarde, čime sprečavaju osobe sa invaliditetom da u potpunosti uživaju i ostvaruju odgovarajuća prava.

Sa ciljem da se založi za hitnu intervenciju, objavljeno pod naslovom „Kako stoji Kosovo po ovom pitanju?“ nalazi istraživanja su predstavljeni Vladi Kosova i drugim relevantnim akterima na godišnjoj konferenciji organizovanoj 3. decembra 2019. godine. Nalazi istraživanja su korišćeni tokom implementacije projekta radi zagovaranja za bolje uslove za osobe sa invaliditetom.

Veće osoba sa invaliditetom 

Nakon zagovaračkog rada predstavnika organizacija osobe sa invaliditetom i bliske saradnje sa Kancelarijom za dobro upravljanje u okviru Kancelarije premijera pri Vladi Kosova, 22. juna 2021. godine, premijer je potpisao odluku o osnivanju Veća osobe sa invaliditetom, najvažnije telo za sektor osobe sa invaliditetom, koje će pratiti sprovođenje Nacionalne strategije i Akcionog plana o pravima osoba sa invaliditetom i sarađivati sa strukturama vlasti u promovisanju prava osoba sa invaliditetom. Od svog osnivanja – kojim predsedava Zamenik premijera Vlade, a čine ga zamenici ministara iz resornih ministarstava i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom na državnom nivou – ovo Veće se sastaje dva puta godišnje.

Rezolucija Skupštine Kosova

Po prvi put u svojoj istoriji, 3. decembra 2020. godine, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Skupština Kosova je održala sednicu na kojoj se raspravljalo o pravima osoba sa invaliditetom i jednoglasno je usvojila rezoluciju u kojoj se navodi: (1) [Skupština Kosova izjavljuje] svoju posvećenost poboljšanju ustavnog i zakonodavnog okvira koji će garantovati i štititi prava osoba sa invaliditetom na Kosovu; (2) Ovlašćene institucije se podstiču da predlože ustavni amandman za uključivanje Konvencije o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom u član 22. Ustava Kosova; (3) 2022. je proglašena godinom osoba sa invaliditetom na Kosovu.

2022. – Godina osoba sa invaliditetom i kalendar aktivnosti

Nakon rezolucije Skupštine Kosova i potpisivanja odluke Vlade o proglašenju 2022. godinom osoba sa invaliditetom na Kosovu, izrađen je kalendar aktivnosti za 2022. godinu uz bliski doprinos organizacija osoba sa invaliditetom (HandiKOS, Kosovo), Udruženjem gluvih, Autizam i daunov sindrom Kosovo i Kosovskim forumom invalidnosti) i predstavnika nadležnih ministarstava. Kroz projekat Inkluzivno Kosovo koji finansira EU, organizovano je sedam jednodnevnih radionica koje su obezbedile sveobuhvatan kalendar aktivnosti uključivanjem predstavnika ODP-a i vladinih zvaničnika. Osmišljene su i realizovane aktivnosti u četiri oblasti: obrazovanje; zapošljavanje; zdravstvo, omladina, kultura i sport. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u petak, 2. decembra 2022. godine, sve javne škole na Kosovu su prvi čas dana posvetile pravima osoba sa invaliditetom. Štaviše, tokom 2022. godine, 86 asistenata je bilo zaposleno u javnim školama na Kosovu, da pomognu nastavnicima koji rade sa decom sa invaliditetom; tri asistenta za znakovni jezik i jedan tumač za znakovni jezik su zaposlena u školi Majka Tereza u Prizrenu, sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja gluve dece. Te godine je pokrenut i “Vocal Synthesis” – IT program osmišljen da pomogne slepim osobama da komuniciraju sa IT uređajima. Nastavnici i školsko osoblje 25 javnih škola, srednjeg obrazovanja obučeni su za pružanje boljeg pristupa obrazovanju za decu sa invaliditetom. U pogledu zapošljavanja, nakon odluke Vlade Kosova kojom se od svih javnih institucija zahteva da sprovode zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ministarstva su izvestila da su ispunila kvotu. Iako je povećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, ne postoje tačni podaci o tačnom broju zaposlenih. U oblasti zdravstva, u dvadeset domova zdravlja postavljeni su TV monitori koji daju informacije i zdravstvena uputstva na znakovnom jeziku za gluve osobe. Na kraju, u oblasti kulture, omladine i sporta, Ministarstvo kulture, omladine i sporta finansiralo je preko dvadeset projekata koji podržavaju sportske i kulturne aktivnosti osoba sa invaliditetom.

Izrada Nacionalne strategije i Akcionog plana o pravima osoba sa invaliditetom

Nacionalna strategija 2024-2029. i Akcioni plan 2024-2029. su najvažniji dokument politike za osobe sa invaliditetom na Kosovu. Kroz projekat Inkluzivno Kosovo uz direktnu podršku Evropske unije angažovani su renomirani stručnjaci iz SOCIEUX+ da podrže izradu ovog dokumenta. Proces je sproveden u tri faze, od kojih se prva sastojala od radionica koje su vodili međunarodni eksperti, sa ciljem procene prethodne Nacionalne strategije i Akcionog plana 2021-2023, u organizaciji KDU sa predstavnicima OPD-a i nadležnih ministarstava. Proces je nastavljen drugom fazom, koja se sastojala od radionica sa istim zainteresovanim stranama za rad na prvom nacrtu Strategije i Akcionog plana. Treća faza se sastoji od uspostavljanja mehanizama za praćenje i procenu sprovođenja Strategije i Akcionog plana.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (UN CRPD)

Kao rezultat brojnih zagovaračkih sastanaka i radionica koje je HandiKOS organizovao u saradnji sa partnerima projekta i OGG, 13. decembra 2022. godine, Vlada Kosova je potpisala odluku da se UN CRPD (Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom) ugradi u Ustav Kosova, u skladu sa zahtevima iz Konvencije, prekretnica u obezbeđivanju da se prava osoba sa invaliditetom na Kosovu neguju i poštuju.

Izgradnja kapaciteta

Tokom petogodišnjeg perioda, projekat Inkluzivno Kosovo finansiran od strane EU omogućio je predstavnicima 12. organizacija sa invaliditetom (OOS) sa lokalnog i nacionalnog nivoa da dodatno ojačaju svoje kapacitete pružanjem obuka o: prikupljanju sredstava; istraživačkim veštinama; logičkom okviru; veštinama zastupanja; upravljanja ljudskim resursima, upravljanju finansijama i imovinom; strateškom planiranju; pisanju predloga projekata; nadgledanju i ocenjivanju; upravljanju veb stranicama i mrežama društvenih medija; korišćenju medija u zagovaračkom radu.

Iako su mnoge obuke i radionice za izgradnju kapaciteta organizovane u okviru projekta, obuka o reviziji pristupačnosti izgrađenog okruženja ostaje najvažnija i najuspešnija, imajući u vidu izazove i poteškoće sa kojima se osobe sa invaliditetom na Kosovu suočavaju u pogledu pristupačnosti. U dve faze ove obuke učestvovalo je 50 predstavnika OOOS na nacionalnom nivou, dok je sedamdeset službenika lokalne i javne uprave takođe prošlo obuku u poslednje dve faze. Učesnici su obučeni da koriste formulare i alate za reviziju pristupačnosti u izgrađenom okruženju, što je veoma važno za praćenje sprovođenja Administrativnog uputstva 33/2007 o tehničkim uslovima izgradnje objekata za pristup osobama sa invaliditetom (zakonski akt postoji, ali se ne sprovodi).

Podizanje svesti društva uopšte o pravima osoba sa invaliditetom bilo je važan deo tokom celog procesa implementacije projekta Inkluzivno Kosovo, finansiranog od strane EU, počevši od prisustva javnosti preko društvenih medija, ali i kroz produkciju i objavljivanje video zapisa o određenim temama kao što su Žene sa invaliditetom i zapošljavanje i Besplatan pristup za sve.

Iako je projekat Inkluzivno Kosovo finansiran od strane EU postigao značajne rezultate, situacija osoba sa invaliditetom ostaje teška, posebno u pogledu pristupačnosti, zdravlja, obrazovanja i zapošljavanja. Pod sloganom „Ništa o nama bez nas“, organizacije osoba sa invaliditetom, sada sa znatno boljim kapacitetima obezbeđenim iz projektnih aktivnosti, moraju nastaviti da se zalažu i pružaju svoju ekspertizu za uključivanje invalidnosti u zakonodavstvo i vladine politike, u cilju postizanja svog dugotrajnog cilja za sveobuhvatno društvo, u kojem osobe sa invaliditetom ostvaruju svoj puni potencijal i žive dostojanstveno kao ravnopravni građani.

Za više informacija, posetite HANDIKOS