19 Mart, 2016 | Subota

Integrisanje rodne perspektive i rodnih pitanja u glavne tokove politike EU

Rodna ravnopravnost je jedno od osnovnih principa i vrednosti Evropske unije. Ona datira još od 1957. godine kada je načela jednake zarade za isti posao postalo deo Rimskog sporazuma. Postignuća Evropske unije u negovanju rodne ravnopravnosti donela su poboljšanje života mnogih Evropljana.

Iako nejednakosti još uvek postoje, EU je ostvarila izvestan napredak u poslednjim dekadama u oblastima kao što su zakonodavstvo o jednakom tretmanu, uključivanje rodnih pitanja u glavne tokove (integrisanje rodne perspektive u sve ostale politike) i konkretne mere za unapređenje žena.

Uključivanje rodnih pitanja u glavne tokove usvojeno je kao zvanični pristup politika rodnoj ravnopravnosti u Evropskoj uniji i njenim državama članicama u Amsterdamskom sporazumu (1997). Nove države članice su obavezne da usvoje pristup uključivanja rodnih pitanja u glavne tokove kao uslov za pristupanje EU. Međutim, uprkos usvajanju i dalje postoji značajna zabuna o tome šta je uključivanje rodnih pitanja u glavne tokove i bilo je nejednakih razvoja u usvajanju alatki za uključivanje rodnih pitanja u glavne tokove. Alatke za uključivanje rodnih pitanja u glavne tokove obuhvataju rodno raščlanjenu statistiku, rodno budžetiranje i ,viziju’. Često se uključivanje rodnih pitanja u glavne tokove koristi kao sredstvo za ostvarivanje ili je podvedeno u drugu politiku (integrisanje). Uprkos ovim slabostima u praksi, član zaključuje da uključivanje rodnih pitanja u glavne tokove ima značajan potencijal kao transformativna strategija.

Određena ohrabrenja se mogu videti u trendovima većeg učešća žena na tržištu rada čime se obezbeđuje bolje obrazovanje i obuka tih žena. Međutim, tržište rada i dalje ostaje sa rodnim jazom i žene su i dalje prekomerno zastupljene u sektorima sa slabijom zaradom a nedovoljno zastupljene na radnim mestima za donošenje odluka.

Evropska komisija i njene institucije na godišnjem nivou proizvedu niz strateških dokumenata o rodnoj ravnopravnosti.Strategija za jednakost između žena i muškaracapredstavlja radni program Evropske komisije o rodnoj ravnopravnosti za period 2010-2015 i sadrži sveobuhvatni okvir za promociju rodne ravnopravnosti u sve njene politike za sledeće tematske prioritete:

Još jedan važan dokument je takođe Strategija Evropa 2020 koja se nadovezuje na prioritete Ženske povelje i na iskustva Mape puta za jednakost između žena i muškaraca.

„Izveštaj o budućnosti rodne ravnopravnosti u EU“ objavljen u junu 2015. godine od strane Evropske komisije/GD za pravdu i potrošače (rodna ravnopravnost), koji je proistekao kao deo procesa konsultacija širokog spektra aktera na Forumu o budućnosti rodne ravnopravnosti u Evropskoj uniji, utvrđuje važne elemente za viziju rodno ravnopravne Evropske unije kao i prioritete i izazove za istinsko postizanje rodno ravnopravne Evropske unije.

Uprkos svim strateškim dokumentima o jačanju podrške rodnoj ravnopravnosti, Evropska komisija naglašava da kako bi se osigurao napredak u oblasti rodne ravnopravnosti treba da postoji stalna saradnja sa različitim institucijama i akterima aktivnim u rodnoj ravnopravnosti – vlade zemalja EU, Evropski parlament, socijalne partnerske organizacije, civilno društvo, organi za ravnopravnost, međunarodne organizacije i agencije EU.