22 Mart, 2016 | Utorak

EU razgovori: Reforma radnog prava na Kosovu: Novine u socijalnom dijalogu

Informativni i kulturni centri Evropske unije u Prištini i Severnoj Mitrovici u februaru pokreću dvomesečnu kampanju  EU se bavi vladavinom prava i ekonomskim osnaživanjem kroz niz aktivnosti.

EU razgovori na temu reforme radnog prava na Kosovu i novina u socijalnom dijalogu su vođeni uz sledeće goste: Arban Abraši, ministar za rad i socijalna pitanja, Kuštrim Šaipi, koordinator EU projekta Podrška socijalnim partnerima iz Inicijative za stabilnost Kosova (ISK), Hadži Arifi, predsedavajući Saveza nezavisnih sindikata Kosova, i Petrit Balija, predstavnik Kosovske privredne komore. Panelisti su raspravljali o glavnim zainteresovanim stranama Društvenog i ekonomskog saveta i o procesu socijalnog dijaloga na Kosovu, naročito u svrhu implementacije Radnog prava i Kolektivnog sporazuma na nacionalnom nivou, a koji čine preduslov za ekonomsko blagostanje ali i implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPUPTEU).

Kuštrim Šaipi iz Inicijative za stabilnost Kosova (ISK) je predstavio rezultate skorije ankete na temu građanske percepcije i mišljenja o stanju društva, koja će biti objavljena u martu. Izveštaj pokazuje da većina građana nema informaciju o socijalnim politikama. Još jedan bitan element ovih rezultata jeste činjenica da građani smatraju povećanje poreza od suštinskog značaja za poboljšavanje budžeta za socijalne službe. Gospodin Šaipi je naglasio da, prema ovoj anketi, građani ne veruju u iskorenjivanje siromaštva kroz socijalnu pomoć.

Ministar Abraši je predstavio novine u socijalnom dijalogu kao i sprovedene reforme, naročito u zakonodavnoj vlasti, koje je sprovelo Ministarstvo za rad i socijalna pitanja (MZSP). Ministar je obezbedio informacije o količini sredstava koja se dodeljuju za penzije, o koristi koje imaju građani od ove penzione šeme i o skorom povećanju ovog budžeta za 25%. Jedna od ključnih reformi koja je skoro sprovedena sada omogućuje opštinama da stvaraju sredstva za sopstvene socijalne službe. Međutim, ministar je zaključio da oslanjanje na socijalnu pomoć odvraća građane od potražnje dugoročnog zaposlenja. Ministar je pohvalio ovakav vid istraživanja koje sprovodi ISK i koje će pomoći vladi da donese obaveštene odluke o očekivanjima građana kada su u pitanju socijalne politike. On je predstavio novu inicijativu Ministarstva koja ograničava osnovne penzije na građane koji žive na Kosovu, što će uštedeti najmanje 20 miliona evra koji se potom mogu iskoristiti za finansiranje ostalih planova za socijalnu podršku.

Predsedavajući Saveza nezavisnih sindikara, Hadži Arifi, je govorio o izazovima kod implementacije Radnog prava i Kolektivnog sporazuma, naročito o potrebi usaglašavanja. „Usled malog broja inspektora rada, teško je nadgledati implementaciju zakona i kolektivnog sporazuma naročito kada je u pitanju privatni sektor“, istakao je gospodin Arifi. Apelovao je na ministarstvo da poveća broj inspektora rada. Gospodin Arifi je uputio kritiku i Kosovskoj privrednog komori koja predstavlja biznis sektor, naročito kada je u pitanju implementacija zakona o radu i kolektivnog sporazuma, a koja je selektivna u poštovanju potpisanih sporazuma.

Sa tim mišljenjem se nije složio Petri Balija, predstavnik Kosovske privredne komore, koji veruje da svim preduzećima mora biti ponuđen izbor o implementiranju kolektivnog sporazuma na osnovu sopstvenog kadra i prometa. Kosovo karakterišu mala i srednja preduzeća i otuda se mnoga ne mogu povinovati zahtevima koji proističu iz kolektivnog sporazuma drugih evropskih zemalja.

Članovi publike su postavili mnoga pitanja na ovu temu iskazujući nezadovljstvo jednostranom primenom zakona o radu i kolektivnog sporazuma. Besa Luža, predstavnih Fridrih-Ebert-Štiftunga, je naglasila da nijedno preduzeće ne sme biti oslobođeno od pridržavanja sporazuma onda kada se on potpiše, predlažući kategorizaciju radnih sektora putem evropskih konvencija. „Ja se zalažem sa modifikaciju i prilagođavanje kolektivnih sporazuma po sektoru a ne po preduzeću, različiti tipovi poslova imaju različite potrebe i stoga se sporazum treba prilagoditi i mora se iznova pregovarati o njemu između poslodavaca i zaposlenih, a vlada u međuvremenu mora odraditi svoj posao i obezbediti osnovne provizije sporazuma“, rekla je gospođa Luža.

EUICC u Prištini i Severnoj Mitrovici u martu nastavljaju sa kampanjom EU se bavi vladavinom prava i ekonomskim osnaživanjem uz projekcije filmova, master klasove i EU razgovore. Posetite www.euicc-ks.com za više informacija o predstojećim aktivnostima.