30 Septembar, 2016 | Petak

EU razgovori: Uspostavljanje ROKS prilika za osnaživanje mladih na Kosovu.

Informativni i kulturni centar EU u Prištini organizovao je diskusiju u panelu u sklopu EU razgovora o osnaživanju kosovske omladine preko regionalnog umrežavanja i učešća javnosti, posebno kroz uspostavljanje Regionalne omladinske kancelarije za saradnju (ROKS), 15. septembra. Među članovima panela bili su predstavnici Franko-nemačke omladinske kancelarije, vladinih institucija, civilnog društva, omladinskih organizacija i Misije OEBS na Kosovu. Tokom događaja, mladi sa Kosova i drugi akteri ove regionalne inicijative obavešteni su o prilikama za osnaživanje i učešće mladih kao rezultat uspostavljanja ROKS.

Regionalna omladinska kancelarija za saradnju (ROKS), pokrenuta je u Parizu, jula meseca, između šest zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Albaniju, Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Kosovo. Predstavnici ovih šest zemalja seli su zajedno za stolom da razgovaraju o izazovima sa kojima se suočavaju mladi u regionu i da razmene svoja iskustva i najbolje prakse dok daju studijske preporuke onima koji donose odluke. ROKS‬ ima za cilj da ojača saradnju na Zapadnom Balkanu u vezi sa procesom evropskih integracija u regionu. Njen zadatak je da podrži projekte mladih na Zapadnom Balkanu, a koji su usredsređeni na učešće i aktivizam; obrazovanje i istraživanje; kulturu i sport, i još važnije, na negovanje bilateralne i multilateralne saradnje sa zemljama članicama EU i otvaranje novih prilika za mlade, posebno: prilika za učenje, prilika za putovanje, zapošljavanje i umrežavanje. Regionalna kancelarija, sa sedištem u Tirani, počeće sa radom januara 2017. god. u saradnji sa pet lokalnih ogranaka u drugim zemljama Zapadnog Balkana.

Zapažen u diskusiji u panelu bio je Frenk Moravijec, specijalni predstavnik Franko-nemačke omladinske kancelarije, koji se pridružio preko Skajpa, a koji je naglasio ključne izazove u primeni ROKS i dao pregled novih dešavanja. Naglasio je odgovornost vlade, civilnog društva i koordinacione grupe za primenu sporazuma.

„Između potpisa u Parizu i otvaranja ROKS u toku tog perioda postojao je Zajednički koordinacioni tim u celom procesu, koji se sastojao od Ministarstva spoljnih poslova Albanije, tri predstavnika Franko-nemačke omladinske kancelarije, uz podršku francuske i nemačke ambasade“, rekao je Moravijec. Prema Moravijecu, uspostavljanje ROKS je veliki zadatak, za koji je potreban entuzijazam i vlasništvo zemalja Zapadnog Balkana, njihovog društva i mladih.

„Kakav je uticaj ROKS imala na mlade na Balkanu i koliko je bilo izazovno da se obezbedi učešće svih zemalja?“ pitala je Teuta Hoxha iz YIHR-a Kosovo, inače moderator. Na samitu u Parizu naglašeno je da sve vlade moraju da pokažu čvrstu posvećenost, učešće i doprinos procesu, uzimajući u obzir regionalni karakter ROKS, kao i uticaj koji će imati na mlade na Balkanu. „Ideja nije da se prave konkretni projekti već da se u velikoj meri dopre do mladih koji nisu uključeni u programe razmene, poput ljudi u seoskim sredinama koji nisu imali šansu do sada da učestvuju u tim projektima“, rekao je Moravijec, pokazujući sveinkluzivnost ove inicijative. Franko-nemačko iskustvo predstavnicima ROKS omogućava da uče od najboljih praksi i primenjuju iste na slučaj Kosova, rekao je Moravijec, ohrabrujući istovremeno prekograničnu saradnju i zajedničke projekte kao buduću referencu za prijave ROKS.

Još jedan akter u ovom važnom zadatku na uspostavljanju i puštanju u rad ROKS biće civilno društvo, konkretno omladinske organizacije i omladinske mreže, a koje je predstavljala Krenare Gaši, predstavnik civilnog društva za ROKS. Gašijeva je obavestila prisutne o memorandumu razumevanja postignutom u Parizu između šest zemalja Zapadnog Balkana, nakon misije za utvrđivanje činjenica u kojoj su učestvovala vladina tela i organizacije civilnog društva koje se isključivo bave sa mladima. Gašijeva je objasnila da je radna grupa ROKS, čiji je ona član, radila na konkretnim projektima za zemlje Zapadnog Balkana na samitu u Parizu. „Suštinska ideja ROKS je bila da se pre svega omogući pomirenje između zemalja u sukobu, a zatim da se proširi na druge projekte saradnje u oblasti razvoja mladih“, rekla je Gašijeva.

Omladinska inicijativa za ljudska prava (YIHR), regionalna omladinska organizacija prisutna na Kosovu, aktivno je učestvovala u uspostavljanju ROKS i omogućila je proces u ime mladih sa Kosova.  „Važno je da zemlje aktivno učestvuju u ovom procesu“, rekla je Teuta Hodža, moderator i predstavnik YIHR-a, „… i srećom, Vlada Kosova je deo ovog procesa.“

Koje će korake Vlada Kosova preduzeti da nastavi svoju posvećenost ROKS?

Vlada preko Ministarstva kulture, omladine i sporta (MKOS), čvrsto je posvećena tome da ovaj sporazum postane u potpunosti delotvoran, naglasio je načelnik odseka za razvoj politike mladih u MKOS i član radne grupe ROKS, Vedat Jašari. Jašari je govorio o ulozi vlade u ratifikaciji odluka donesenih u Parizu i njenoj posvećenosti izgradnji dobrih odnosa sa susednim zemljama i realizaciji svih projekata koji proizilaze iz samita u Parizu. Vlada je formulisala strategiju za saradnju sa civilnim društvom u oblasti jačanja demokratije i stvaranja pogodne atmosfere za njegov razvoj, rekao je Jašari.

Članovi radne grupe su predstavili sveobuhvatni spisak subjekata koji ispunjavaju uslove za prijem sredstava od ROKS, uključujući: omladinske organizacije, neformalne grupe mladih, prosvetne ustanove, isključujući stranačke omladinske forume, verske organizacije i subjekte poput ministarstava, opština ili drugih tela povezanih sa vladom, zbog sukoba interesa.

Misija OEBS na Kosovu takođe podržava inicijativu za ROKS. Predstavnik OEBS, Fani Farmaki, govorio je o podršci koju ROKS ima od OEBS u toku tog prelaznog perioda. „Shvatamo da je ROKS inicijativa i projekat koji pre svega mora da se razume da bi mogao da se iskoristi kada postane potpuno funkcionalan“, rekao je Farmaki. Farmaki je govorio o jedinstvenom tromesečnom OEBS-ovom programu stažiranja, koji je usmeren na mlade između 20 i 24 godine, a koji se realizuje u saradnji sa različitim ministarstvima kako bi se mladi uključili na strateškom nivou, u planiranje i na izvršnom nivou u institucijama koje donose odluke i politiku. Drugo izdanje OEBS-ovog programa stažiranja već je pokrenuto i predstavlja vid neformalnog obrazovanja kroz podučavanje na radnom mestu, što učesnicima daje mogućnost sticanja iskustva iz prve ruke i stalnu interakciju sa višim zvaničnicima ministarstava. To iskustvo mladim, svršenim studentima univerziteta pomaže da shvate postupak donošenja odluka i javne politike u javnom ili privatnom sektoru, što ih priprema za njihove buduće karijere.

Prema Izveštaju Evropske komisije o napretku za 2015. god. za Kosovo, došlo je do primetnog povećanja nezaposlenosti među mladima (sa 55,9 procenata na 61 procenat). Procenat mladih (između 15 i 24 godine) koji su nezaposleni, opao je sa 35,3 procenta u 2013. god. na 30,2 procenta u 2014. god. To podrazumeva određeni napredak u angažovanju mladih na tržištu rada i prosvetnom sektoru ili sektoru obuke u skorijem periodu. Pretpostavlja se da je to rezultat većih napora vlade i prosvetnih organizacija u pogledu rada na osnaživanju mladih i njihovom učešću u javnom životu, bilo preko stažiranja bilo preko programa razmene.

Prisutni članovi su pokazali veliko interesovanje za diskusiju, posebno u vezi sa ROKS i prilikama koje daje u oblasti obrazovanja i sporta, i za to kako će uticati na međuetničke odnose, prkoseći predrasudama na Balkanu posle sukoba. Vjolca Draguša, studentkinja Univerziteta u Prištini, ukazala je na zabrinutost oko nedostatka informacija o programima razmene i prilikama za dobijanje stipendije za studente u udaljenim sredinama na Kosovu, kao i oko ograničenog pristupa svih mladih tim grantovima. Naglasila je da bi institucionalna podrška trebalo da bude usmerena na neformalne osnovne inicijative grupa mladih umesto da se usredsredi samo na formalne omladinske organizacije. U diskusiji u panelu potvrđena je nezaobilazna potreba da se reše problemi mladih, posebno da se radi na osnaživanju i učešću mladih preko formalnih i neformalnih mehanizama.

Ova diskusija u sklopu EU razgovora bila je deo dvomesečne kampanje EUICC-a za osnaživanje mladih, koja je pokrenuta avgusta meseca ove godine.