30 Juni, 2016 | Cetvrtak

EU razgovori: EUICC raspravlja o značaju zaštite životne sredine na Kosovu

Informativni i kulturni centar EU u Prištini održao je raspravu u panelu u sklopu programa EU

razgovori o zaštiti životne sredine na Kosovu. Rasprava je bila deo dvomesečne kampanje

EUICC-a o održivosti životne sredine, održavajući izazove sa kojima se Kosovo suočava u

pogledu životne sredine, sa fokusom na kvalitet vazduha, glavne zagađivače i dugoročni uticaj

seče šuma na životnu sredinu. Panel se sastojao od ekologa, istraživača i stručnjaka za pitanja

životne sredine, koji su dali pregled trenutnog stanja životne sredine na Kosovu.

Na osnovu izveštaja o napretku za Kosovo 2015. godine, zakoni koji dovode do povećanja

izazova u pogledu životne sredine na Kosovu nisu u potpunosti usklađeni sa komunitarnim

pravom ili primenjeni. Osim toga, ostvareno je malo napretka u primeni komunitarnog prava u

oblasti zaštite prirode, a obim nezakonite seče je i dalje previše veliki za održivo upravljanje

šumama. Sistem za praćenje kvaliteta vazduha je opremljen, ali nije u celosti funkcionalan.

Pored toga, izveštaji o kvalitetu vazduha Kosovske agencije za zaštitu životne sredine ne sadrže

spisak ili merenja zagađivača vazduha i zagađenja iz glavnih izvora (posebno iz termoelektrane

Kosovo A). RIT Centar za energiju i prirodne resurse sproveo je studiju korišćenja drva za ogrev

u domaćinstvima na Kosovu, koja je otkrila da se godišnje potroši 2,05 miliona kubnih metara

drva. To je otprilike 1,2-1,3 miliona kubnih metara više nego što je zakonom dozvoljeno da se

seče, prema proceni Norveške šumarske grupe i Ministarstva poljoprivrede na Kosovu.

„Svaki pojedinac udiše 11.000 litara vazduha dnevno i to nas tera da razumemo značaj kvaliteta

vazduha koji održava život ili uzrokuje smrt“, navela je u panelu Ljearta Holaj, istraživač na

Institutu za razvojnu politiku (INDEP), skrećući pažnju na kvalitet vazduha koji udišemo svakog

dana. Gđica Holaj je izrazila zabrinutost u pogledu niskog nivoa interesovanja kosovskih

institucija i javnosti za zagađenje vazduha i klimatske promene, upućivanjem na različite

izveštaje objavljene u toj oblasti od strane kredibilnih međunarodnih institucija (npr. Svetska

banka) poslednjih godina. Prema rečima gđice Holaj, najveći zagađivači vazduha su industrije sa

velikim fabrikama, kao u oblasti energetike i transporta. Javne institucije često racionalizuju

nedostatak napretka u pogledu zaštite životne sredine navodeći da je privredni razvoj prioritet.

INDEP je pokrenuo projekat sa opštinama za uspostavljanje fonda za energetsku efikasnost, koji

može da pomogne da se smanji potrošnja energije zasnovana na korišćenju uglja.

Agron Bektaši, direktor Regionalnog centra za životnu sredinu (REC) govorio je o seči šuma i

njihovoj degradaciji u našem regionu, naglašavajući opasnost koju nezakonita seča i požari u

divljini predstavljaju po naše šume. Seča šuma ugrožava i bioraznolikost i ravnotežu ekosistema,

naveo je g. Bektaši. On je seču šuma na Kosovu okvalifikovao kao krivično delo protiv životne

sredine i apelovao je na institucionalnu i društvenu mobilizaciju da se bori protiv te pojave, koja

preti kako zdravlju šuma tako i kvalitetu našeg vazduha. Naglasio je dosledne napore koje REC

ulaže u to da obavesti javnost i podigne svest u vezi sa problemima u pogledu životne sredine.

„Kao što svi znamo, naš vazduh pročišćavaju šume“, izjavila je Krenare Saljihu, stručnjak za

upravljanje šumama. Konstatovala je da je pošumljavanje polako postalo prioritet vlade,

međutim, potreno je uraditi još toga, posebno od strane Odeljenja za šume pri Ministarstvu

poljoprivrede, Regionalne agencije za šume, kao i Ministarstva životne sredine i prostornog

planiranja, sa većom ulogom u praćenju zdravlja šuma. Gđica Saljihu je upozorila na poteškoće

oko kažnjavanja onih koji nezakonito seču šume, uzimajući u obzir to da su izvršioci obično lica

koja izdržavaju porodice, a koja pokušavaju da steknu prihod, ali je naglasila i loš pravni sistem

koji zaostaje sa primenom sankcija, što utiče na ponovno pošumljavanje i seču šuma u

dugoročnom smislu. Osim toga, naglasila je značaj Kosovskog nacionalnog programa za zdravlje

šuma i Nacionalnog programa za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, a koji ima podršku

Međunarodne konvencije za zdravlje šuma (ICP Forest). Očekuje se da će Kosovo postati član

2016. godine, gde članovi mogu da prate zdravlje šuma i zagađenje vazduha u svojoj zemlji i da

to prijavljuju u sedište ICP Forest-a u Nemačkoj. „Postavljena su 32 mesta za praćenje kako bi se

prijavljivalo zdravlje šuma i kvalitet vazduha u našoj zemlji, u sklopu te Konvencije“, izjavila je

gđica Saljihu.

Čed Brigs iz Global Interconnections-a i RIT Kosova, naglasio je nedostatak obnovljivih resursa

na Kosovu, kao što je voda, i izazove u pogledu loših postrojenja za tretman otpadnih voda.

Konstatovao je da većina vode odlazi na snabdevanje domaćinstava, komparativno veoma malo

na industriju, a velika količina odlazi do Kosovskog sistema za distribuciju energije (KEDS) i to,

samo po sebi, ograničava kapacitete za proizvodnju obnovljive energije, izjavio je g. Brigs. G.

Brigs je skrenuo pažnju na još jednu stvar, zagađenje u zatvorenim prostorima, što može dovesti

do različitih respiratornih bolesti lokalnog stanovništva. Ilustrovao je način na koji su voda i

energija u vezi, čime nedostatak jednog uslovljava drugo, zbog čega se zaštiti životne sredine

mora dati prioritet.

U zaključku, članovi publike su konstatovali da, često, nedostatak koordinacije između civilnog

društva i vladinih institucija narušava napredak u datom sektoru, posebno korišćenje Kosovskog

eko fonda koji je uspostavljen na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine. Korišćenje biomase je

preporučeno kao zamena za drvo, kako bi se sprečila seča šume prema sadašnjem nivou. članovi

publike su naglasili i zabrinjavajući nivo emisije CO2 koji uzrokuje veliki saobraćaj, a posebno

određene industrije, što je nešto za šta se nadaju da će vlada uskoro naći rešenje.