22 Mart, 2016 | Utorak

EUICC pokreće kampanju za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja

EUICC iz Prištine i Mitrovice pokrenuo je kampanju pod nazivom „EU je za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja“, koja će trajati tokom decembra i januara.   Za pokretanje kampanje, oba centra su prikazala film „Tiranosaurus“ (Velika Britanija) koji je osvojio nagradu na Sundance filmskom festivalu, a koji se bavi temom nasilja u porodici i njegovim razornim uticajem na život porodice. Film je režirao Pedi Konsidin.

Nakon filma usledila je rasprava sa članovima panela iz oblasti kinematografije i zastupnicima rodne ravnopravnosti na Kosovu, u oba centra. U Prištini, Ljeonora Seljmani, predstavnik iz Agencije za rodnu ravnopravnost, govorila je o institucionalnim inicijativama za borbu protiv rodno zasnovanog. Bljerta Zećiri, filmski stvaralac sa Kosova, konstatovala je da je umetnost veoma važna kao sredstvo za podizanje svesti protiv nasilja.

Članovi panela Ružica Simić i Milica Orlović u EUICC-u u Severnoj Mitrovici, podelili su svoja iskustva u radu sa institucijama i preneli svoju posvećenost rešavanju tih problema. Skretanjem pažnje na nepostojanje delotvornih mehanizama na institucionalnom nivouprisutni su izneli svoja mišljenja na temu filma, naročito kada je u pitanju mobilizacija policajaca u svrhu rešavanja individualnih slučajevagde je izvršeno rodno zasnovano nasilje.

U mesecu decembru uveden je novi niz master časova u EUICC-u. Prvo predavanje o imovinskim pravima i nasledstvu žena održano je u centru, 17. decembra. Merita Ljimani, stručnjak za rodnu ravnopravnost i imovinska prava iz Programa za imovinska prava na Kosovu koji finansira USAID, govorila je o glavnim merama koje se preduzimaju u okviru programa, postojećim izazovima i uspesima, kao i veštinama koje je potrebno razviti na celom Kosovu kako bi se unapredila oblast imovinskih prava. Najnovije studije su pokazale da zabrinjavajuća brojka od samo 3,8 % žena na Kosovu nasleđuje imovinu –  bilo od porodice, bilo u braku. „Razlog za tako mali broj žena koje nasleđuju imovinu jeste činjenica da postoji društvena norma ili stav koji sprečava žene i devojke da traže imovinu bez obzira na to gde one žive geografski“, rekla je gđa Ljimani.

Kampanja EUICC-a za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja trajaće i tokom januara 2016. god. i obuhvatiće različite aktivnosti usmerene na podizanje svesti o rodnim pravima i rodnoj ravnopravnosti na Kosovu.