2 Septembar, 2021 | Cetvrtak

Osobe koje žive u ugroženim situacijama za koje se očekuje da će koristiti od socijalnih usluga

Za ovomesečni intervju razgovarali smo sa Durimom Gašijem – menadžerom projekta „Poboljšanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, u odgovoru na Covid-19“, koji nam je dao više detalja o projektu.

Možete li nam reći nešto više o projektu?

Projekat „Poboljšanje pružanja socijalnih usluga za najugroženije grupe na Kosovu, kao odgovor na Covid-19“ sprovodi Save the Children Sweden, u saradnji sa Kancelarijom Save the Children International (SCI) kancelarija na Kosovu (SCIK), a finansira ga kancelarija Evropske Unije na Kosovu, u trajanju od 15. decembra 2021. do 15. decembra 2023. godine. Čitav projekat se zasniva na tri glavne oblasti intervencije: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti socijalnim uslugama; Jačanje kapaciteta za povećanje adekvatnosti, efektivnosti, efikasnosti, pristupačnosti i kvaliteta socijalnih usluga; Podizanje svesti i zastupanje. Štaviše, očekuje se da će projekat poboljšati ukupnu inkluzivnost dece, odraslih i porodica kojima je to potrebno, kao i afirmaciju i osetljivost rodne ravnopravnosti, jednak pristup i mogućnosti, ekonomsko i socijalno osnaživanje i druga kritična pitanja. Zalažući se i promovišući prava žena i devojaka, osoba sa ograničenim sposobnostima, dece, starijih osoba, ljudi koji žive u siromaštvu, i svih drugih kategorija korisnika u društvenom riziku, istovremeno pružajući subvencije, projektni tim ima za cilj stvaranje boljih socio-ekonomskih uslova za svakog građanina zemlje.

Kakva je situacija sa javnim socijalnim službama na Kosovu?

Sistem socijalnih usluga na Kosovu je preopterećen, slabo finansiran i nesposoban da se nosi sa rastućim zahtevima osoba u teškim situacijama i ugroženih grupa. Nedostatak budžeta za socijalne usluge postaće sve veći problem jer je finansijska kriza uvek rizik nakon epidemija poput COVID-19. Na primer, tokom 2019. godine Ministarstvo rada i socijalne zaštite je izdvojilo približno 4,1 milion EUR za socijalne usluge, što predstavlja manje od 1% ukupnog budžeta Ministarstva. Do 2009. godine, Ministarstvo rada i socijalne zaštite je pružalo socijalne usluge preko centara za socijalni rad. Ipak, s’obzirom na decentralizaciju socijalnih usluga, postoji neizvesnost u odgovornosti između lokalnog i centralnog nivoa, što je dovelo do nedostatka neophodnih usluga za najugroženije grupe, a dodatno su osnovne usluge pokrile lokalne nevladine organizacije licencirane za pružanje socijalnih usluga. Na osnovu analize socijalnih usluga na Kosovu koju je sprovela organizacija Save the Children na Kosovu, više od 40% ugroženih grupa prijavilo je da su usluge primale samo putem nevladinih organizacija; pored toga, prijavljeno je da oko 20% njihovog budžeta (NVO) pokrivaju lokalne vlasti.

Ko su direktni korisnici projekta?

Devojčice, dečaci, žene i muškarci koji žive u teškim situacijama, posebno oni sa društveno ekonomskim rizikom, žrtve nasilja nad ženama i/ili decom, porodičnog nasilja ili trgovine ljudima, stariji, deca i odrasli koji žive sa invaliditetom smatraju se glavnim ciljnim grupama za podršku, a iste su u međuvremenu i ciljane u okviru akcije. Tačnije, kroz finansiranje trećih strana kroz šeme pod-grantova, cilj nam je doseći više od 6.000 direktnih korisnika, koji će dobiti usluge od podržanih lokalnih nevladinih organizacija. Odabrane NVO za dobijanje podrške od projekta imaju dozvolu za pružanje takvih socijalnih usluga, dok se u većini opština u celoj zemlji iste smatraju glavnim pružaocima usluga.

Koje su glavne poteškoće sa kojima se ugrožene grupe trenutno suočavaju na Kosovu?

Glavne poteškoće sa kojima se suočavaju ti članovi zajednice odnose se na njihovo blagostanje, socijalnu zaštitu i inkluziju; nedostatak stručnih i održivih usluga za određene kategorije povećava isključenost prema obrazovanju, društvenoj integraciji i zapošljavanju. Zbog nedostatka inkluzivnog obrazovanja, deca sa smetnjama u razvoju su prinuđena da prekinu školovanje, što dodatno otežava njihove šanse za poboljšanje radnih veština i traženje samostalnog života. Njihova ugroženost se povećala jer je na pristup kvalitetnom obrazovanju uticao nedostatak adaptivnih virtuelnih obrazovnih platformi tokom pandemije. Povećana društveno-ekonomska ranjivost tokom proteklih meseci obeleženih pandemijom COVID-19 dovela je do značajnog porasta nasilja u porodici nad ženama i devojčicama, koje su već pogođene rodnom diskriminacijom, čime se ograničava njihova svakodnevna društvena, politička i ekonomska mogućnosti.

Koja će biti uloga nevladinih organizacija angažovanih na projektu i kako ćete pratiti njihov rad?  

Više od 45 licenciranih lokalnih NVO pružaće direktne socijalne i porodične usluge najugroženijim grupama na Kosovu, ciljnim korisnicima projekta. Usluge koje pružaju odabrane nevladine organizacije (30 u prvom krugu i više od 15 u drugom krugu) usredsređene su na pružanje usluga dnevne nege i stanovanja za decu i odrasle u potrebi, usluge u kući za osobe koje žive u ugroženim situacijama i usluge za žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima. Pored finansijske podrške za pružanje takvih usluga, Save the Children na Kosovu će povećati kapacitete pružalaca socijalnih usluga kroz obuke o određenim oblastima njihovog rada, uključujući, ali ne ograničavajući se na upravljanje projektima, zaštitu dece i integrisanje rodne perspektive. Naš pristup prema odabranim organizacijama je zasnovan na principima partnerstva, pa će Save the Children na Kosovu pratiti te NVO kroz mentorstvo, pružajući alatke za poboljšanje njihovih kapaciteta i pružajući podršku u savladavanju obima socijalnih usluga na redovnoj osnovi, dok će naš tim redovno pružati podršku u tematskim, finansijskim i nabavnim procedurama, nadgledanju i proceni, komunikaciji i vidljivosti.

Na koje načine će projekat doprineti održivosti?

Osim podrške direktnim socijalnim uslugama putem nevladinih organizacija, projekat podrazumeva i participativni pristup sa svojim akterima, čiji je cilj osnaživanje osoba i porodica u potrebi, sa posebnom pažnjom na žene i devojke, decu i odrasle sa ograničenim sposobnostima, kako bi se zalagao za poboljšanje njihovog blagostanja. Njihovo uključivanje u kampanju i umrežavanje biće zajedno sa zalaganjem za održivo donošenje odluka za regulisanje pravne infrastrukture za finansiranje socijalnih usluga na Kosovu. Trenutno, Save the Children na Kosovu, zajedno sa vladinim i nevladinim institucijama, doprinosi izradi Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama sa ciljem da se osigura da će Zakon garantovati odgovarajuće usluge i uključiti sve ugrožene grupe na Kosovu. Projektom je takođe planirana namenska podrška za finalizaciju formule finansiranja Posebnog granta za socijalne usluge i podrška usvajanju izmenjenog Zakona o finansiranju lokalne uprave, koji bi garantovao odgovarajuću finansijsku podršku centrima za socijalni rad na lokalnom nivou. Razvoj politika zasnovanih na dokazima i strateških reformi sistema socijalne zaštite na kraju će doprineti održivosti projekta. Projekat predviđa i procenu potreba i obezbeđivanje prilagođene izgradnje kapaciteta za socijalne radnike u zemlji, sa ciljem povećanja kvaliteta usluga koje pružaju grupama korisnika projekta. Uključivanje svih ovih aktera u različite faze projektnog ciklusa doprineće njegovoj održivosti, jer će im odnos poverenja dati vlasništvo nad rezultatima projekta.