24 Mart, 2023 | Petak

Paket energetske podrške za narod Kosova

Da bi ublažila efekte energetske krize, Evropska komisija je osmislila Paket energetske podrške od 1 milijarde evra za zapadni Balkan.

Da bismo razumeli više o prednostima Paketa energetske podrške, razgovarali smo sa Fljamurom Junuzijem, pomoćnikom za politiku u EU na Kosovu.

EH: Ambasador EU na Kosovu Tomaš Šunjog i prvi zamenik premijera Kosova Besnik Bislimi potpisali su sporazum o finansiranju koji će omogućiti EU da prenese Kosovu 75 miliona evra kao direktnu finansijsku pomoć, kao deo energetske podrške EU Paket za zapadni Balkan. Kako će ova podrška pomoći Kosovu da prevaziđe energetsku krizu i visoke cene energije?

FJ: EU je brzo odgovorila i mobilisala 75 miliona evra budžetske podrške kako bi kratkoročno pomogla Kosovu da prevaziđe uticaj energetske krize. Ovo je deo neposredne podrške od 500 miliona evra za sve partnere sa Zapadnog Balkana. Podrška Kosovu je osmišljena u bliskoj saradnji sa Vladom Kosova i ima za cilj da ublaži cene energije i njihov uticaj posebno na ugrožena domaćinstva i preduzeća sa posebnim fokusom na promovisanje energetske efikasnosti.

Paket podrške je dizajniran da odgovori na potrebe i prioritete Kosova i uključuje set mera:

–  Jednokratna direktna finansijska podrška domaćinstvima kojima je potrebno da plate račune za energiju ili subvencionišu gorivo od biomase koje im je potrebno za grejanje domova;

–  Finansijski podsticaji domaćinstvima za uštedu energije;

– Subvencije za renoviranje i) fasade/prozora/vrata zgrade, ii) ugradnju efikasnih tehnologija grejanja i efikasnih kućnih aparata i iii) postavljanje solarnih panela. Ova mera ima za cilj smanjenje potrošnje energije i računa za energiju.

– Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima za ulaganje u energetski efikasne tehnologije i solarne instalacije.

Paket podrške je fokusiran na energetsku efikasnost kao relativno jeftin metod za smanjenje potražnje za energijom i zagađenja. Dalje, energetska efikasnost se smatra ključnim stubom u jačanju energetske bezbednosti, doprinosu ekonomskom rastu i ublažavanju klimatskih promena. Takođe donosi važne društvene koristi smanjenjem računa za energiju i poboljšanjem nivoa udobnosti u zatvorenom prostoru kroz poboljšano grejanje.

EH: Koje su glavne faze u distribuciji ovog paketa?

FJ: Vlada je odobrila Akcioni plan za implementaciju paketa koji sadrži i nekoliko indikatora neophodnih za reformu energetskog sektora. Indikatori uključuju usvajanje/sprovođenje strategija, zakona i uredbi za osiguranje održivog razvoja energetskog sektora na Kosovu.

Paket podrške biće isplaćen u dve fiksne tranše. Prva tranša od 67,5 miliona evra ili 90% od ukupnog iznosa već je prebačena u budžet Kosova. Druga fiksna tranša od 7,5 miliona evra ili 10% od ukupnog iznosa biće prebačena po napretku Vlade u sprovođenju mera i reformi politike energetskog sektora.

EH: Koji su glavni sektori koji će imati najviše koristi od ovog paketa?

FJ: Energetska kriza izaziva izazove u vezi sa sigurnošću snabdevanja, podstičući izuzetno visoke cene energenata i razotkrivajući krhki i nepouzdan elektroenergetski sistem Kosova. Ubrzanje usvajanja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti ostaje najbolje rešenje Kosova za našu energetsku bezbednost i naše klimatske ambicije. Na Kosovu su potrebne velike investicije da bi se poboljšala energetska efikasnost i povećale investicije u obnovljive izvore energije. Paket će služiti ovoj svrsi i doprineti ubrzanju ulaganja u energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i održive tehnologije.

Pored energetskog paketa, EU podržava energetsku tranziciju i održivi razvoj Kosova kroz dva velika zelena projekta: I) Solar4Kosovo – fotonaponska elektrana od 100 MW u KEK-u u vrednosti od ukupno 103 miliona evra, i; II) Solar4Kosovo II – Solarno daljinsko grejanje u ukupnoj vrednosti od 76 miliona evra. Oba projekta će dobiti ukupno 55 miliona evra granta od Evropske komisije i doprineće prelasku sa uglja na zelenu održivu energiju kao ključnu za smanjenje emisije ugljen-dioksida i zagađenja vazduha.

EH: Kriza je pogodila najteže ekonomije i zajednice koje su već u nepovoljnom i ranjivom položaju. Kako je ovaj paket predviđen da pomogne građanima kojima je najpotrebniji?

FJ: Jedan od ključnih ciljeva paketa je da se pomogne najugroženijim grupama društva i onima koji su najviše pogođeni energetskom krizom. Sa pravom ističete da posledice krize posebno osećaju domaćinstva sa niskim primanjima i mala preduzeća. Paket će pomoći oko 200.000 domaćinstava, uključujući porodice u okviru šeme socijalne pomoći, penzionere i samohrane majke pružanjem direktnog finansijskog potpore za pokrivanje dela računa za energiju i dela troškova za alternativno grejanje. Još 160.000 porodica imaće koristi od energetskih subjekata.

Ugrožene grupe imaju tendenciju da troše više na struju jer žive u loše izolovanim zgradama bez efikasnog grejanja ili solarnih panela na krovovima. Da bi se ovo rešilo, oko 22.000 porodica će dobiti podršku za toplotnu izolaciju i ugradnju energetski efikasnih uređaja. Dalje, oko 1.000 malih preduzeća na Kosovu dobiće subvencije za ugradnju energetski efikasnih sistema grejanja i obnovljivih izvora energije.

EH: Kakva su vaša buduća očekivanja nakon implementacije ovog paketa?

FJ: Paket pruža značajnu podršku za ublažavanje efekata krize u kratkom roku i vlada treba da pojača svoje napore u obezbeđivanju održivog finansiranja mera energetske efikasnosti. Postoji potreba da se razviju održivi modeli finansiranja u svim sektorima, kao i odgovarajući mehanizmi isporuke za povećanje ulaganja u energetsku efikasnost. Ova podrška je odličan početak i očekujemo da će Vlada i ubuduće nastaviti sa sprovođenjem sličnih mera. EU je posvećena nastavku podrške Kosovu u jačanju energetske bezbednosti kroz ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.