18 Mart, 2021 | Cetvrtak

Projekat meseca: KEEN

KEEN, strateška koalicija četiri organizacije civilnog društva sa Kosova koju finansira EU, a čiji je fokus na oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike, ima za cilj da poveća mogućnosti zapošljavanja ugroženih grupa na Kosovu i njihovo uključivanje i u prosvetni sektor i na tržište rada učešćem u donošenju odluka, kreiranju politike i praćenju primene politike na centralnom i lokalnom nivou, kao i omogućavanjem dijaloga između prosvetnih i ustanova za obuku i preduzeća.

Projekat je od svog uspostavljanja 2016. godine uspeo da:

Unapredi kapacitete organizacija građanskog društva za učešće u dijalogu oko politike, u razvoju i monitoringu
• Programe obuke za izgradnju kapaciteta za učešće u kreiranju politike, strateškom planiranju, metodama istraživanja, monitoringu i zalaganju, pohađalo je preko 65 predstavnika različitih organizacija civilnog društva na Kosovu.
• Programe obuke za izgradnju kapaciteta za organizaciono rukovođenje, nabavku i finansije, pohađalo je preko 20 predstavnika različitih organizacija civilnog društva.
• Studijske posete zemljama u regionu i EU radi učenja o dobrim praksama u učešću civilnog društva u kreiranju politike.
• Studija o učešću i uticaju organizacija civilnog društva u procesima kreiranja politike i donošenja odluka na Kosovu.

Podrži i doprinese kreiranju politike/izradi zakona u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i zajednica
• Podrška MONT oko izrade Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu 2017-2021.
• Podrška KDU/Kabinetu premijera oko izrade Nacionalne strategije za uključivanje zajednica Roma i Aškalija u kosovsko društvo 2017-2021.
• Podrška MRSZ oko izrade Sektorske strategije za zapošljavanje i socijalnu zaštitu 2018-2022.
• Podrška MONT oko izrade Administrativnog uputstva o uspostavljanju i radu centara za učenje.
• Organizacija i podrška za više od 65 planiranih radionica tokom celog procesa izrade zakona i strateških dokumenata na nacionalnom i lokalnom i nacionalnom nivou.
• Podrška za 9 opština oko izrade strateških planova za obrazovanje.
• Podrška za 6 opština oko izrade lokalnih akcionih planova za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.
• Preko 9 javnih rasprava organizovanih na različite teme u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.

Prati ključne nacionalna i lokalna dokumenta politike obrazovanja i uključivanja zajednica
• Izrađena 3 okvira monitoringa za praćenje i ocenu primene politike na centralnom nivou u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.
• Izrađeno 15 okvira monitoringa za praćenje primene lokalnih akcionih planova za obrazovanje i zajednice.
• Pripremljeno 14 izveštaja o monitoringu u oblasti obrazovanja.
• Pripremljena 3 izveštaja o monitoringu u oblasti zapošljavanja.
• Pripremljena 3 izveštaja o monitoringu za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana.
• Pokrenuto i uspešno realizovano preko 10 inicijativa za zalaganje.

Da biste saznali više o projektu, pronađite kontakt adresu ispod:

Treće Milenijumsko školsko naselje, Ul. Kendresa, br.48, Matican, 10000 Priština, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 244 257 lok. 148

www.keen-ks.net