30 Mart, 2015 | Ponedeljak

Promovisanje preduzetništva kao kreativne sredine za nezaposlene

​Šema malih preduzeća zavisi od preduzetnika. Preduzetnici su osobe sa idejama koje su spremne da preuzmu rizik potreban za pokretanje preduzeća. Evropi treba više preduzetnika, a Komisija razmatra mogućnosti podsticanja potencijalnih preduzetnika da otvore preduzeća.

Samo mali broj Evropljana smatra preduzetničku karijeru povoljnom i privlačnom opcijom. U Evropi samo nešto više od trećine (37%) radnika želi da bude preduzetnik, dok u SAD i Kini ovaj procenat iznosi više od 50%.

Primećuje se da kulturni faktor često obeshrabruje mlade ljude da pokrenu biznis, zbog predrasuda u vezi neuspeha. Drugo, administrativna birokratija je često glavni uzrok odustajanja od preduzetništva. Treći, a možda i najproblematičniji faktor je kako pronaći lak način za privlačenje investitora. Zato je potreban razvoj preduzetničke kulture, počevši od mladih ljudi i to  u ranom obrazovanju, što će rezultirati većim brojem preduzetnika.  Preduzetnici otvaraju nova radna mesta, vode ka ekonomskom rastu i kompetitivnijem tržištu.

Evropska komisija koristi Akcioni plan preduzetništva kao plan za oslobađanje preduzetničkog potencijala, eliminisanje postojećih prepreka i revoluciju u preduzetničkoj kulturi Evrope. Ulaganje u promenu stava javnosti u pogledu preduzetništva, u preduzetničko obrazovanje i podržavanje grupa koje su nezastupljene u preduzetništvo je veoma bitno ako želimo da postignemo trajne promene.

Akcioni plan preduzetništva 2020 je zasnovan na tri glavna stuba:

  1. Preduzetničko obrazovanje i obučavanje
  2. Stvaranje sredine u kojoj preduzetnici mogu cvetati i rasti, i
  3. Razvoj uzora i dosezanje do posebnih grupa čiji preduzetnički potencijal nije dovoljno podstaknut ili koji nisu dobili tradicionalnu  podršku u poslovanju.

Komisija radi sa državama članicama posebno preko pomoći koju pruža u razmeni iskustava i podsticanju preduzetničkog stava. Štaviše, godišnje kampanje kao što je Evropska nedelja MSP se pokreću u cilju promovisanja preduzetništva.

Kultura preduzetništva se suočava sa određenim otporom i dodatnim problemima, posebno u pogledu etničkih manjina, osoba sa invaliditetom i ženama onda kada se radi o pokretanju biznisa, pa iz tog razloga pridaje poseban značaj tim grupama društva. Iako je u protekloj deceniji došlo do ohrabrujućeg povećanja broja žena koje vode preduzeća, još mnogo toga treba uraditi u prevazilaženju posebnih inhibitora koji posebno obeshrabruju žene da pokrenu ili preuzmu rukovodstvo u malim preduzećima.

Preduzetnice u Evropi predstavljaju samo 30% zajednice preduzetnika, na osnovu najnovijih podataka studije „Statistički podaci o preduzetnicama u Evropi“ koje je objavila Komisija. Podaci pokazuju da preduzetnice čine 29% ukupnog broja preduzetnika, što znači 11.6 miliona stanovnika Evrope *. Studija ocenjuje da je od 2008. godine došlo do blagog rasta od 3% preduzetnica. U Evropi žene čine većinu preduzeća koja zapošljavaju jednu osobu (78%), a oblasti su zdravstvo, aktivnosti socijalnog rada, usluge  i obrazovanje.

*EU-28 + Albania, BJRM, Island, Izrael, Lihtenštajn, Crna Gora, Norveška, Srbija, Turska