28 April, 2023 | Petak

Putovanje Lorene Krasnići kao članice kluba „Budi muško“

Lorena Krasnići, 17-godišnja srednjoškolka iz Prištine na Kosovu, posvećuje svoje napore zagovaranju ravnopravnosti polova u svojoj zajednici. Rano je prepoznala posledice patrijarhata i pokušala da se bori protiv njih.

Od malena, Lorena je primetila da društvene polne norme u njenoj zajednici nameću podelu bogatstva, donošenje odluka i druge aspekte života, što žene često stavljaju u nepovoljan položaj. Svedočeći nejednakosti unutar svoje porodice, razvila je duboku strast za zagovaranje i podsticanje promena, ali, takođe je bila svesna da iskustvo njene porodice nije jedinstveno i da polne norme generacijama održavaju nejednakost. Ženama je često uskraćen pristup nasleđu i isključene su iz donošenja odluka u domaćinstvima, nastavljajući ciklus nejednakosti. 

Sa 17 godina, Lorena je neustrašivo ulazila u smislene dijaloge sa svojim vršnjacima, pokrećući snažne diskusije na temu ravnopravnosti polova. U novembru, 2021 organizacija YMCA je posetila njenu školu i upoznala je sa njihovim programom Inicijativa mladih muškaraca (IMM), programom koji podstiče mladiće i devojke da preuzmu aktivnu ulogu u borbi za ravnopravnost polova, osporavanju štetnih polnih stereotipa, ponašanja koja doprinose rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji. Odmah ju je privukao klub IMM „Budi muškarac“, koji ima za cilj da promeni perspektive i bori se protiv društvenih konstrukcija. Klub organizuje sastanke i diskusije na različite teme kao što su reproduktivna prava, seksualno obrazovanje i mentalno zdravlje. 

Dinamične aktivnosti i diskusije koje podstiču na razmišljanje koje vodi klub, odigrale su ključnu ulogu u Loreninoj transformaciji iz tinejdžerke u staloženu odraslu osobu. Zajedno sa svojim vršnjacima, Lorena je prošla kroz značajne promene u svojim uverenjima i stavovima. Na primer, shvatila je da društvene konstrukcije nepravedno drže muškarce u standardima emotivne represije, dok istovremeno prikazuju žene kao slabe i ranjive.“

Svojim nepokolebljivim naporima, uz članove kluba, ona je efikasno bacila svetlo na štetan uticaj polnih normi i značaj ravnopravnog tretmana svakog pojedinca. Klub stoji visoko kao bastion nade za Lorenu i nebrojene slične mlade umove, osnažujući ih da artikulišu svoje mišljenje bez bojazni da će biti osuđivani ili izopšteni.

Lorena želi da podstakne više svojih vršnjaka da se učlane u klub i da im stavi do znanja da nema neravnoteže među polovima, i da su muškarci i žene ljudska bića sa jednakim pravima.