3 Avgust, 2021 | Utorak

„SEREC“ – uspešno sprovodi prakse cirkularne ekonomije na Kosovu

Cirkularna ekonomija je potpuno novi izraz i koncept na Kosovu. Globalno, ovaj model je osmišljen 60-ih godina prošlog veka, ali je počeo da se razvija tek početkom 2000-ih, kao protivodgovor na ekonomsku krizu i druge globalne izazove. Dok danas predstavlja nužnu alternativu za održiv ekonomski razvoj, koji podrazumeva efikasno korišćenje prirodnih resursa, smanjenje zagađenja, upravljanje otpadom i slično. Takav ekonomski model obezbeđuje kreativnost, inovativnost, stvara nova radna mesta i obezbeđuje zaštitu životne sredine.

Na Kosovu je malo takvih inicijativa i modela ekonomskog razvoja. Jedan od njih je projekat „SEREC“ koji sprovodi organizacija „Let’s do it Peja“, a podržava Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Projekat kroz različite aktivnosti zasnovane na konceptima cirkularne ekonomije, ima za cilj da podrži razvoj socijalnog preduzetništva u Peći i da podrži rast zaposlenosti marginalizovanih grupa, uglavnom žena i mladih. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je skupljanje i prerada tekstilnih materijala i odeće.  

Arba Šehu, vođa projekta, ističe da je ideja o pokretanju ovakvog projekta potekla upravo iz lošeg upravljanja otpadom i otpacima na Kosovu.

Arba Šehu – vođa projekta „SEREC“

„Javne institucije dugi niz godina nisu uspevale da razviju održiv sistem prikupljanja i upravljanja otpadom. Mala reciklaža uglavnom je omogućena individualnim doprinosom sakupljača otpada. Većina tokova otpada koji se mogu identifikovati, završava na legalnim i ilegalnim deponijama, dok velika većina ne poštuje osnovne ekološke i zdravstvene standarde. Iako je pravni okvir delimično približen okviru EU, otpad ostaje jedan od suštinskih problema na Kosovu“, poručuje Šehu. 

Dalje, ona dodaje da glavne aktivnosti projekta počivaju na aksiomu cirkularne ekonomije: Smanji– Koristi ponovo – Recikliraj. Polazeći od ovog gesla, prema Šehu, pored zagovaranja i obuke za podizanje svesti o cirkularnoj ekonomiji, jedna od glavnih aktivnosti organizacije podrazumeva sakupljanje i ponovnu upotrebu tekstilnih materijala i odeće. Zbog toga su kutiju za prikupljanje odeće postavili u centru grada Peći, gde građani mogu baciti odeću i tekstilne materijale koje više ne koriste.

Svakodnevno sakupljanje odeće od strane osoblja organizacije „SEREC“

Prikupljena odeća se prima i procenjuje da li je namenjena za ponovnu upotrebu (prodaja u prodavnici), redizajniranje ili reciklažu. Redizajnirana odeća i ona koja je spremna za prodaju, stavlja se u prodaju u prodavnici polovne garderobe „3R“, koja je otvorena u okviru projekta, upravo po konceptu socijalnog preduzetništva.

Socijalno preduzeće / prodavnica „3R“ sa polovnom odećom

Štaviše, celokupna unutrašnjost prodavnice „3R“ i projektne radionice napravljena je od recikliranog otpadnog materijala.

Pored prerade i ponovne upotrebe tekstilnih materijala, otvaranja socijalnog preduzeća (prodavnica 3R), projekat „SEREC“ je uspeo da uspešno obuči učenike umetničke škole „Odise Paskali“, za dizajniranje odeće gde istovremeno vežbaju svoje znanje.

Obuka i mentorske aktivnosti redizajniranja odeće sa učenicima Umetničke škole „Odise Paskali“

Merima Zoranić iz Peći, bila je jedna od polaznica obuke o razvoju socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije.

 „Mogu reći da su veštine koje sam stekla na ovoj obuci na zavidnom nivou, kako na temu cirkularne ekonomije, tako i u radu u grupama. Svakako ću proširiti znanje stečeno na ovoj obuci i podeliti ga sa ljudima oko sebe, uglavnom kada je reč o reciklaži, jer nešto što je za nas malo, nekom drugom puno znači  – Merima Zoranić – polaznica obuke o razvoju socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije.

Arber Hodža iz  Vučitrna bio je još jedan učesnik obuke o socijalnom preduzetništvu i cirkularnoj ekonomiji.

Hodža kaže da mu je obuka pomogla u velikoj meri da bolje shvati koncepte cirkularne ekonomije i socijalnog preduzetništva.

„Obukom sam stekao dosta novog znanja koje ranije nisam imao. Npr. razlika između linearne i cirkularne ekonomije. Takođe sam naučio kako jedna nevladina organizacija može otvoriti socijalno preduzeće “- Arber Hodža, polaznik obuke o razvoju socijalnog preduzetništva i cirkularne ekonomije.

Ovo su samo neke od aktivnosti projekta „SEREC“, koji ima za cilj da bude samoodrživ i da omogući nastavak ovih aktivnosti i nakon završetka projekta, imajući u vidu da koncept cirkularne ekonomije i socijalnog preduzetništva omogućuje ostvarivanje prihoda i finansijsku stabilnost.

Projekat podržava Kancelarija EU na Kosovu, a sprovodi ga organizacija „Let’s do it Peja”.