19 Mart, 2016 | Subota

Implementacija SSP je od životnog značaja za ekonomski razvoj Kosova

Napisala ambasadorka Kraljevine Holandije na Kosovu, gospodja Geri Vilems

Holandija trenutno predsedava Savetom Evropske unije. Kao predsedavajući, Holandija podržava novi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Kosova i EU. Ovo se slaže sa prioritetom Holandije oko pružanja podrške razvoju vladavine prava na Kosovu, sa ciljem da se pomognu demokratska stabilnost i održivi ekonomski razvoj.

Prioriteti u predsedavanju Holandije Evropskom unijom

Svaki predsedavajući izrađuje šestomesečni program rada sa rezultatima koje želi da ostvari tokom svog mandata. Holandija se tokom svog predsedavanja EU fokusira na četiri prioritetne oblasti:

  1. migracije i međunarodnu bezbednost;
  2. klimatske i energetske politike usmerene ka budućnosti;
  3. zdrave finansije i čvrstu evrozonu;
  4. Evropu kao inovatora i generatora novih poslova i radnih mesta.

Za Zapadni Balkan, uključujući i Kosovo, Holandija radi u pravcu regionalne bezbednosti i stabilnosti, zajedno sa promovisanjem socijalnih, ekonomskih i političkih reformi. Sve ovo je od centralnog značaja za fleksibilna i otvorena društva, funkcionalne institucije, zdrave javne finansije, stvaranje novih radnih mesta i inovacije u ekonomiji.

Vladavina prava za ekonomski razvoj

U januaru mesecu 2016. godine Evropski Parlament ratifikovao je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između EU i Kosova. SSP predstavlja prvi ugovorni odnos između EU i Kosova, u kojem će uzajamna prava i obaveze pomoći Kosovu da usvoji evropske standarde. Ovo nudi jedinstvenu priliku za Kosovo da ojača svoj sistem vladavine prava kako bi se pomogao održivi ekonomski razvoj.

Među naučnicima i onima koji u praksi donose odluke postoji konsenzus da su za ekonomski razvoj potrebne snažne institucije, vladavina prava koja funkcioniše dobro, kao i povoljna klima za poslovanje. Činjenica je da zakonski okviri pružaju temelj za sve ekonomske aktivnosti: novac, imovinska prava, ugovori, transakcije, dostupnost pravde i prilike za investiranje, ali isto tako blagostanje i zaštita za zaposlene u odnosu na eksploataciju i nepravičnu i nelojalnu konkurenciju. Investicije i trgovina nisu mogući bez zakonske izvesnosti.

Napredak na Kosovu

Posmatrajući današnju kosovsku ekonomiju, možemo da zaključimo da je Kosovo načinilo izvestan napredak u borbi sa pomenutim nedostacima u vladavini prava koji ometaju privredni razvoj. MMF je nedavno izjavio da se očekuje da se poboljša dostupnost kreditiranja zahvaljujući uklanjanju prepreka za bankarske kredite, kao što su nedostaci kod izvršnošavanja ugovora. Evropska komisija je u svom poslednjem izveštaju o državi izjavila da je Kosovo korektno uskladilo sa pravnim tekovinama EU svoja prava intelektualne svojine, prava suseda i zakone o patentima i robnim markama.

Verovanje u vladavinu prava

Ipak, mnogo toga ostaje da se uradi. Mada je u više oblasti uspostavljen zakonski okvir, implementacija je od suštinskog značaja i ovi zakoni i uredbe treba da budu u celini sprovedeni. Ovde na scenu stupaju jake i funkcionalne institucije Vlade. Izvršavanje i sprovođenje zakona zavisi od odluka koje donosi Vlada i od toga koliko su delotvorne i efikasne javne institucije koje ovo izvršavaju. Trenutno kompanije – lokalne i međunarodne – kao i obični građani, nisu sigurni u njihove investicije i privatnu potrošnju, gubeći poverenje u sistem vladavine prava. A nizak nivo poverenja u vladavinu prava znači i manje perspektiva za ekonomski rast.

Prioriteti Vlade

Dakle, da bi vladavina prava funkcionisala i da bi se podstakao ekonomski razvoj, Vlada mora da utvrdi prioritete; u odnosu na to šta smatra suštinskim i poželjnim razvojem kod svojih građana u ove dve oblasti, i mora sprovesti i ostvariti ove prioritete.

Za Kosovo ovo znači da će na polju vladavine prava Vlada morati da nastavi da radi u pravcu otklanjanja prepreka pri izvršavanju ugovora i učinku pravosuđa, tako da lokalno tržište postane privlačnije za inostrane investitore. Ovo znači da treba da budu garantovani transparentnost i odgovornost u postupcima javnih nabavki, što predstavlja veliki korak napred u borbi protiv korupcije. Ovo takođe znači da Vlada treba ne samo da obezbedi da se uspostave zakonske odredbe o ravnopravnim naslednim pravima, već i da treba takođe da nastavi da se javno bavi rešavanjem preostalih izazova u vezi sa položajem žene u društvu.

Istovremeno, kosovske vlasti takođe treba da se bore sa preostalim izazovima u funkcionisanju javne administracije. Ključni faktor za ekonomski razvoj predstavlja ispravno sprovođenje pravila i uredbi o ekonomskoj podršci i konkurenciji državnih aktera. Opet, ovo znači da transparentnost i odgovornost u postupcima javnih tendera treba da budu garantovani. To takođe obuhvata i sprovođenje političkih promena koje obezbeđuju poboljšanje veza između obrazovnog sistema i tržišta radne snage, kao i bolju disciplinu u poštovanju fiskalnih pravila i Zakona o javnim finansijama, umesto fiskalnih odluka koje se donose ad hoc.

Ukratko, jačanje vladavine prava je nephodno za ekonomski razvoj, ali deo ovoga su i odluke o tome kako ovo sprovesti, zajedno sa stvarnom primenom tih odluka. Stoga će bez jasno iskazane posvećenosti, poverenje građana i kompanija u funkcionisanje države i vladavinu prava će i dalje nedostajati. Kao što je rečeno ranije: nizak nivo poverenja u vladavinu prava znači i ekonomski razvoj koji je slabiji od optimalnog.

Podrška Holandije

Zbog ovoga Holandija podržava novi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i EU. SSP je važan instrument za Kosovo koji može da pomogne vladi da se usredsredi na one suštinske elemente koji treba dalje da poboljšaju oblast vladavine prava, što će zauzvrat pomoći održivi ekonomski razvoj na Kosovu. Ambasada Kraljevine Holandije na Kosovu će nastaviti da aktivno bilateralno pomaže kosovskim vlastima i civilnom društvu u poboljšanju vladavine prava, i kroz EU i preko međunarodnih organizacija. Ova podrška obuhvata razvoj politika, obuku, slanje i raspoređivanje eksperata, kao i implementaciju konkretnih aktivnosti.

U januaru 2016, Vlada Kosova usvojila je svoju Nacionalnu razvojnu strategiju 2016-2021. Zajedno sa SSP-om i Programom ekonomskih reformi, ovo čini instrument koji je Vladi Kosova neophodan kako bi počela da rešava ključne izazove na poljima vladavine prava i javne administracije. Da još jednom naglasimo, jasno iskazana posvećenost koja je vidljiva čitavom društvu u vezi sa načinjenim izborima i utvrđenim prioritetima je od presudne važnosti. Uspeh će da zavisi od discipline u naporima da ovo funkcioniše zarad dobrobiti građana Kosova.