4 маја, 2022 | Sreda

Preko 1000 divljih deponija je eliminisano zahvaljujući projektu „Podrška upravljanju otpadom na Kosovu“

Veliki je izazov za opštine na Kosovu da održivo upravljaju uslugama upravljanja otpadom, koje su im dodeljene u kontekstu decentralizacije. Sa ograničenim ljudskim kapacitetima i finansijskim resursima kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou postoji potreba za povećanjem delotvornosti, efikasnosti i unapređenjem infrastrukture.

U 2018. samo oko 76,5 % komunalnog otpada prikupljeno je na uredan način, uglavnom od strane regionalnih preduzeća za otpad. Umesto daljeg tretmana ili obrade, otpad se transportuje na deponije, koje ne funkcionišu u skladu sa standardima kvaliteta EU ili ekološkim standardima.

Projekat koji sufinansira EU, ima za cilj jačanje kapaciteta opština, nacionalne vlade i privatnog sektora u oblasti upravljanja otpadom i reciklaže, uz uključivanje marginalizovanih grupa. Projekat je podržao sve kosovske opštine, uključujući četiri opštine sa srpskom većinom na severu, dok je blisko sarađivao sa Ministarstvom administracije lokalne uprave kao političkim partnerom, Ministarstvom životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture kao partnerom u realizaciji, Asocijacijom kosovskih opština, Udruženjem komunalnih preduzeća za otpad, privatnim kompanijama, sakupljačima resursa i civilnim društvom uopšte.

Projekat je uveo finansijsku šemu zasnovanu na učinku, koja je zajednički finansirana od strane Evropske unije, Vlade Nemačke i Ministarstva za životnu sredinu, prostorno planiranje i infrastrukturu na Kosovu, podstičući opštine da obezbede bolje usluge upravljanja otpadom kroz dodelu infrastrukturnih investicija na osnovu njihovog učinka. 23 opštine su nagrađene za svoj učinak u povećanju pružanja usluga, finansijske održivosti i eliminisanja mnogih divljih deponija na svojoj teritoriji.

Stručnost specifična za otpad se takođe povećala kroz standardizovane obuke i redovne mere edukacije. Projekat je podržao primenu sistema sertifikacije i uspostavljanje grupe stručnjaka iz sektora u saradnji sa Kosovskim institutom za javnu upravu i univerzitetima.

„Ova obuka nam pomaže da dodatno unapredimo veštine i tehnike obuke kao predavači za upravljanje otpadom. Srećan sam što sam svedok takvog neverovatnog napretka“, rekao je Ejup Ćićala, predavač za upravljanje otpadom.

Neke od zanimljivosti projekta bile bi povećanje naplate naknada za 16,5 miliona evra od 2017. do 2020. godine i da je 36 od 38 kosovskih opština podnelo izveštaj Kosovskoj agenciji za zaštitu životne sredine u 2020. godini, dok su samo 3 opštine podnele izveštaje u 2017. godini.

Stopa pokrivenosti domaćinstava uslugama sakupljanja otpada u celoj zemlji porasla je sa 57,8 % u 2016. godini na 83,9 % u 2020. godini, odnosno za 26,1 % za 4 godine. Skoro 77.000 dodatnih domaćinstava na taj način ima pristup uslugama upravljanja otpadom.

Od 2020. godine uklonjeno je preko 1000 divljih deponija.