20 April, 2021 | Utorak

Projekat meseca – Podrška EU za prava intelektualne svojine (IPR) na Kosovu

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), koji je stupio na snagu pre pet godina, sem što je stvorio nove mogućnosti po kosovsku privredu, što je ojačao demokratiju i ostalo; ima za cilj i da ojača vladavinu prava i da kosovske propise približi propisima Evropske unije. Jedan deo ispunjavanja ovog cilja jeste i projekat pod nazivom Podrška EU za prava intelektualne svojine na Kosovu, imajući u vidu da je garantovanje zaštite prava intelektualne svojine deo SSP-a, kao što predviđa i sam član 77 ovog sporazuma.

Sistem intelektualne svojine (IS) igra važnu ulogu u nacionalnim privredama, time što pruža podsticaje za izume i stvaralaštvo; što štiti pronalazače od nezakonitog kopiranja i omogućava tržište za delotvoran prenos tehnologije, kada je reč o tehnologiji i kreacijama uma. Stvaranje snažnog sistema intelektualne svojine na Kosovu suštinski je preduslov za podržavanje poslovanja, kako u kreativnim tako i u tradicionalnim industrijama. Ključne uključene institucije jesu agencije za intelektualnu svojinu i organi sprovođenja, kao što su policija, carina, inspektori, sudije i tužioci.

Agencija za industrijsku svojinu (AIS) kao centralno upravno telo Ministarstva trgovine i industrije, jedna je od glavnih korisnika ovog projekta. AIS je odgovoran za zakonsku zaštitu inovacije, trgovinskih maraka, industrijskog dizajna, topografije i drugih, koji proizilaze iz međunarodnih sporazuma, čiji je Republika Kosovo potpisnik.

Nezir Gaši, generalni direktor Agencije za industrijsku svojinu (AIS), poručuje da je podrška dobijena od projekta IPR, bila ključna za AIS. „Projekat prava intelektualne svojine na Kosovu, omogućio je našoj agenciji da poveća svoje kapacitete na polju industrijskog vlasništva, pružanjem brojnih obuka našem osoblju. Takođe, zahvaljujući njihovoj podršci, izradili smo Zakon o patentu, Zakon o trgovinskim markama, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o topografiji poluprovodničkih proizvoda i Zakon o poslovnim tajnama. Uz njihovu podršku smo takođe priveli kraju izradu konceptnog dokumenta o industrijskom vlasništvu, koji je vladi poslat na usvajanje. Jedan deo projekta koji podržava EU takođe podrazumeva podizanje svesti preduzeća i opšte javnosti o značaju industrijskog vlasništva, i u tom cilju je u sklopu projekta pripremljena i brošura” – ističe Gaši.  

Radna grupa za izradu Zakona o trgovinskim markama – uz podršku projekta IPR

Podrška EU za prava intelektualne svojine na Kosovu trogodišnji je projekat koji finansira Evropska unija, a koji realizuje IBF (međunarodna konsultantska kompanija). Realizacija projekta krenula je juna 2019. godine, i trenutno je u toku a njegov završetak očekuje se oktobra 2022. godine.